Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 – Mảng

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 4 – Mảng

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

Smith Nguyen Studio.2

Chương 4 – Mảng
Đề mục
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Giới thiệu
Mảng
Khai báo mảng
Ví dụ về sử dụng mảng
Truyền tham số cho hàm
Sắp xếp mảng
Ví dụ: Dùng mảng tính Mean, Median và Mode
Tìm kiếm trên mảng: Tìm kiếm Tuyến tính và tìm kiếm Nhị phân
Mảng nhiều chiều

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

4.1

Smith Nguyen Studio.3
Giới thiệu

• Mảng (array)
– Cấu trúc của những phần tử dữ liệu có liên quan
– Thực thể tĩnh (giữ nguyên kích thước trong suốt chương
trình)

• Một vài loại mảng
– mảng dựa vào con trỏ (Pointer-based arrays) (C-like)
– mảng là đối tượng (Arrays as objects) (C++)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

Smith Nguyen Studio.4
4.2

Mảng

• Mảng
– Tập hợp các vùng nhớ liên tiếp
– Cùng tên, cùng kiểu (int, char, ...)

• Truy nhập đến 1 phần tử
– Chỉ ra tên mảng và vị trí - position (chỉ số - index)
– Cú pháp: tên_mảng[ chỉ_số ]
– Phần tử đầu tiên ở vị trí 0

• Mảng c có n phần tử
c[ 0 ], c[ 1 ] … c[ n - 1 ]

– Phần tử thứ N ở vị trí thứ N-1

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

Smith Nguyen Studio.5
4.2

Mảng

• Phần tử của mảng cũng như các biến khác
– Gán giá trị và in mảng số nguyên c
c[ 0 ] = 3;
cout << c[ 0 ];

• Có thể sử dụng các phép toán trong cặp ngoặc vuông
c[ 5 – 2 ] cũng giống c[3]

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

Smith Nguyen Studio.6
Tên mảng
(Lưu ý rằng mọi phần tử
của mảng này đều có cùng
tên, c)
c[0]

-45

c[1]

6

c[2]

0

c[3]

72

c[4]

1543

c[5]

-89

c[6]

0

c[7]

62

c[8]

-3

c[9]

1

c[10]

6453

c[11]

78

Chỉ số của phần tử
trong mảng c
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

4.3

Smith Nguyen Studio.7
Khai báo mảng

• Khi khai báo mảng, chỉ rõ
– Tên
– Kiểu của mảng
• Bất cứ kiểu dữ liệu nào

– Số phần tử
– type arrayName[ arraySize ];
int c[ 10 ]; // mảng của 10 số nguyên
float d[ 3284 ]; // mảng của 3284 số thực

• Khai báo nhiều mảng cùng kiểu
– Sử dụng dấu phẩy như với các biến bình thường
int b[ 100 ], x[ 27 ];

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 4.

4.4

Smith Nguyen Studio.8
Ví dụ về sử dụng mảng

• Khởi tạo mảng
– Dùng vòng lặp khởi tạo từng phần tử
– Khởi tạo cả danh sách
• Chỉ rõ từng phần tử khi khai báo mảng
int n[ 5 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
• Nếu trong danh sách không có đủ số giá trị khởi tạo, các phần tử ở
bên phải nhất sẽ nhận giá trị 0
• Nếu danh sách thừa sẽ gây lỗi cú pháp

– Khởi tạo giá trị b...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 4.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 4 – Mng
Smith Nguyen Studio.
Chương 4 – Mảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 – Mảng - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Chương 4 – Mảng 9 10 608