Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4:Quản lý tiến trình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 4: Quaûn lyù tieán trình
Moâ hình Tieán trình
Traïng thaùi tieán trình
Thoâng tin quaûn lyù tieán trình
Quaù trình ñieàu phoái tieán trình
Caùc thuaät toaùn ñieàu phoái
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

1

Khaùi nieäm : Ña nhieäm vaø ña chöông ???
Vì sao muoán xöû lyù ñoàng thôøi nhieàu coâng vieäc treân maùy tính ?
Job 1

CPU

IO

CPU

IO

CPU

IO

CPU

IO

CPU

IO

CPU

CPU
Job 1
Job 2
CPU

Xöû lyù ñoàng thôøi ñeå taêng hieäu suaát söû duïng CPU
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

2

Khaùi nieäm : Ña nhieäm vaø ña chöông ???
Vì sao muoán xöû lyù ñoàng thôøi nhieàu coâng vieäc treân maùy tính ?
Job : kq = a*b + c*d;
Xöûù lyù ñoàng haønh

Xöù lyù tuaàn töï
CPU #1
x=a*b

1

CPU #1
x=a*b

y = c *d

2

kq = x+y

kq = x+y

3

Xöû lyù ñoàng thôøi ñeå taêng toác ñoä xöû lyù
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

CPU #2
y=c*d

3

Ña nhieäm vaø ña chöông
Multitasking (ña nhieäm) : cho pheùp nhieàu taùc vuï/ coâng vieäc
ñöôïc xöû lyù ñoàng thôøi
Ngöôøi duøng luoân mong muoán 1 HÑH ña nhieäm
Nhöng: Maùy tính thöôøng chæ coù 1 CPU?

Multiprogramming (ña chöông) : kyõ thuaät cho pheùp nhieàu
chöông trình ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi (treân 1 CPU)
Giaû laäp nhieàu CPU aûo töø 1 CPU thaät ñeå cho pheùp thi haønh nhieàu
chöông trình ñoàng thôøi.
AÛo hoaù baèng caùch naøo ? Xaây döïng caùc thuaät toaùn ñeå luaân chuyeån
CPU giöõa caùc chöông trình öùng duïng.
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

4

Xöû lyù ñoàng haønh, nhöõng khoù khaên ?
- Taøi nguyeân giôùi
haïn, öùng duïng
“voâ haïn”

Excel
Visual C++
CDplayer
Winword

- Nhieàu hoaït ñoäng
ñan xen
??? Phaân chia taøi
nguyeân ?
??? Chia seû taøi
nguyeân ?

HÑH : “ Giaûi quyeát nhieàu coâng vieäc ñoàng thôøi,
ñaâu coù deã ! “
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

??? Baûo veä?
5

Khuyeát ñieåm
1

☺

☺

☺

CPU

2

Starvation !!!
Giaûi phaùp Aging :
Chờ lâu quá

Chôø laâu quaù : chuyeån leân RL
vôùi ñoä öu tieân cao hôn
Chieám CPU laâu quaù : chuyeån
xuoáng RL vôùi ñoä öu tieân thaáp
hôn

Khi naøo thöïc hieän aging ?
Aging tieán trình naøo ?
10/20/2007

Trần Hạnh Nhi

57

Bài tập: Hãy điều phối
CPU: SJF không độc quyền. R1,R2: FIFO
Tieán
trình

Thôøi ñieåm
vaøo Ready
list

CPU1

P1

0

P2

IO laàn 1

Thôøi
gian

Thieát
bò

8

5

R1

2

1

8

P3

10

6

P4

11

3

10/20/2007

IO laàn 2

CPU2

Thôøi
gian

Thieát
bò

1

0

Null

R2

2

5

R1

5

R1

2

3

R2

20

R2

0

0

Null

Trần Hạnh Nhi

58

...
10/20/2007 Trn Hnh Nhi 1
Chöông 4: Quaûn lyù tieán trình
Moâ hình Tieán trình
Traïng thaùi tieán trình
Thoâng tin quaûn lyù tieán trình
Quaù trình ñieàu phoái tieán trình
Caùc thuaät toaùn ñieàu phoái
Chương 4:Quản lý tiến trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4:Quản lý tiến trình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 4:Quản lý tiến trình 9 10 753