Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN NGỌC VINH - KHOA CNTT I

CHƢƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

NỘI DUNG
1.
2.
3.

4.
5.

Các khái niệm liên quan đến tiến trình
Dòng (thread)
Điều độ tiến trình
Đồng bộ hóa các tiến trình đồng thời
Tình trạng bế tắc và đói

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
1. TIẾN TRÌNH LÀ GÌ?


Tiến trình là một chương trình đang trong quá trình thực
hiện
Chương trình

Tiến trình

Thực thể tĩnh

Thực thể động

Không sở hữu tài nguyên cụ
thể

Được cấp một số tài để chứa
tiến trình và thực hiện lệnh



Tiến trình đƣợc sinh ra khi chƣơng trình đƣợc tải vào bộ
nhớ để thực hiện



Tiến trình ngƣời dùng
Tiến trình hệ thống

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
2. TRẠNG THÁI CỦA TIẾN TRÌNH














Phân biệt theo 2 trạng thái: chạy và không chạy
=> Không phản ánh đầy đủ thông tin về trạng thái tiến trình
=> Mô hình 5 trạng thái: mới khởi tạo, sẵn sàng, chạy, chờ
đợi, kết thúc
Mới khởi tạo: tiến trình đang đƣợc
tạo ra
Sẵn sàng: tiến trình chờ đƣợc cấp
CPU để thực hiện lệnh của mình
Chạy: lệnh của tiến trình đƣợc CPU
thực hiện
Chờ đợi: tiến trình chờ đợi một sự
kiện gì đó xảy ra (blocked)
Kết thúc: tiến trình đã kết thúc việc
thực hiện nhƣng vẫn chƣa bị xóa

Điều độ
CPU
Mới
khởi
tạo

Sẵn
sàng

Chạy
Ngắt

Kết thúc
vào/ra

Vào/ra hoặc
chờ sự kiện
Chờ
đợi

Kết
thúc

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
3. THÔNG TIN MÔ TẢ TIẾN TRÌNH





Đƣợc lƣu trong một cấu trúc dữ liệu gọi là khối quản lý tiến
trình - PCB (Process Control Block)
Các thông tin chính trong PCB:




Số định danh của tiến trình (PID)
Trạng thái tiến trình
Nội dung một số thanh ghi CPU:





Thanh ghi con trỏ lệnh: trỏ tới lệnh tiếp theo
Thanh ghi con trỏ ngăn xếp
Các thanh ghi điều kiện và trạng thái
Các thanh ghi đa năng

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
3. THÔNG TIN MÔ TẢ TIẾN TRÌNH


PCB:







Thông tin phục vụ điều độ tiến trình: mức độ ƣu tiên của tiến trình,
vị trí trong hàng đợi, …
Thông tin về bộ nhớ của tiến trình
Danh sách các tài nguyên khác: các file đang mở, thiết bị vào ra mà
tiến trình sử dụng
Thông tin thống kê phục vụ quản lý: thời gian sử dụng CPU, giới
hạn thời gian

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
4. BẢNG VÀ DANH SÁCH TIẾN TRÌNH




Sử dụng bảng tiến trình chứa con trỏ tới PCB của toàn bộ
tiến trình có trong hệ thống
PCB của các tiến trình cùng trạng thái hoặc cùng chờ 1 tài
nguyên nào đó đƣợc liên kết thành 1 danh sách
Bảng tiến trình

Con trỏ tới
bảng tiến trình

Đang chạy

PCB

Sẵn sàng

PCB

PCB

Chờ đợi đọc đĩa

PCB
...
NGUYỄN NGỌC VINH - KHOA CNTT I
CHƢƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH
Chương 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Chương 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH 9 10 869