Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Stack và Queue liên kết

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 4: Stack và Queue liên
kết

G
K
H

Con trỏ

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 4: Stack và Queue liên kết

2

Biểu diễn con trỏ bằng C++
Khai báo biến:
Item * item_ptr1, * item_ptr2;

Tạo mới đối tượng:
item_ptr1 = new Item;

Hủy bỏ đối tượng:
delete item_ptr1;

Sử dụng:
*item_ptr1 = 1378;
cout << Student_ptr -> StudentID;

Con trỏ NULL:
item_ptr2 = NULL;
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 4: Stack và Queue liên kết

3

Sử dụng con trỏ trong C++
Địa chỉ của biến:
Biến: int_ptr = &x;
Array: arr_ptr = an_array;

Dynamic array:
Trong C++, array có thể được quản lý như một con
trỏ và ngược lại
Ví dụ:
int arr[3] = {0, 1, 2, 3};
int *arr_ptr = arr;
//in ra 0 – 1 – 2
cout << *arr_ptr << “ - ” << *(arr_ptr + 1) << “ - ” << arr_ptr[2];
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 4: Stack và Queue liên kết

4

Gán con trỏ trong C++

Gán nội dung: bình thường

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Gán con trỏ: nguy hiểm

Chương 4: Stack và Queue liên kết

5

Ví dụ cộng hai đa thức bằng giải
thuật 2
p = 3x6 – 2x4 + x3 + 4

degree(p) =

<3.0, 6>

<1.0, 3>

< -2.0, 4>

<4.0, 0>

q = 5x5 + 2x4 + 4x2 + 2x

degree(p) =

<5.0, 5>

<4.0, 2>

<2.0, 4>

6
4
3
0
-1

-1
541
2
<2.0, 1>

p + q = 3x6 + 5x5 + x3 + 4x2 + 2x + 4
<3.0, 6>

<5.0, 5>

<2.0, 1>

<4.0, 0>

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

<1.0, 3>

<4.0, 2>

Chương 4: Stack và Queue liên kết

31

Mã C++ cộng hai đa thức 2
while (!p.empty( ) || !q.empty( )) {
Term p_term, q_term;
if (p.degree( ) > q.degree( )) {
p.serve_and_retrieve(p_term);
append(p_term);
} else if (q.degree( ) > p.degree( )) {
q.serve_and_retrieve(q_term);
append(q_term);
} else {
p.serve_and_retrieve(p_term);
q.serve_and_retrieve(q_term);
if (p_term.coefficient + q_term.coefficient != 0) {
Term answer_term(p_term.degree,
p_term.coefficient + q_term.coefficient);
append(answer_term);
} } }
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 4: Stack và Queue liên kết

32

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 4: Stack và Queue liên ươ
Ch ng 4: Stack và Queue liên ươ
k tế
k tế
Chương 4: Stack và Queue liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Stack và Queue liên kết - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 4: Stack và Queue liên kết 9 10 899