Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: TransactSQL nâng cao

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Transact-SQL nâng cao

Phạm Nguyên Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin

pnthao@fit.hcmuns.edu.vn

Nội dung
• Khai báo và sử dụng biến
• Các lệnh điều khiển
• Cursor
• Stored procedure
• Function

2

Biến cục bộ
• Là một đối tượng có thể chứa giá trị thuộc một
kiểu dữ liệu nhất định
• Tên biến:
– Bắt đầu bằng một ký tự @

• Tầm vực của biến:
– Biến cục bộ có giá trị trong một query batch hoặc
trong một stored procedure/ function

3

Biến cục bộ - Khai báo
• Khai báo biến cục bộ bằng lệnh declare
– Cung cấp tên biến và kiểu dữ liệu
Declare tên_biến Kiểu_dữ_liệu

• Ví dụ:
Declare @MaSinhVien char(10)
Declare @HoTen nvarchar(30)
Declare @Sum float, @Count int

4

Biến cục bộ - Gán giá trị
• Dùng lệnh set để gán giá trị cho biến
– Giá trị gán cho biến phải phù hợp với kiểu dữ liệu
của biến
Set tên_biến = giá_trị

Set tên_biến = tên_biến
Set tên_biến = biểu_thức

Set tên_biến = kết_quả_truy_vấn

5

Hàm người dùng (tt)
• Thay đổi hàm người dùng
Thay từ khóa create trong các lệnh tạo hàm bằng
từ khóa alter

• Xóa hàm người dùng
Drop function tên_hàm_cần _xóa
– Ví dụ :
Drop function DanhSachMatHang

66

Các hàm hệ thống
• Ngoài các hàm do người dùng định nghĩa, SQL
Server còn cung cấp các hàm xây dựng sẵn
của hệ thống
• Các hàm này cung cấp tiện ích như xử lý
chuỗi, xử lý thời gian, xử lý số học…
• Sinh viên tìm hiểu thêm về các hàm này trong
Books on-line và các tài liệu tham khảo

67

...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin
Chương 4: Transact-SQL nâng cao
Phạm Nguyên Thảo
pnthao@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 4: TransactSQL nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: TransactSQL nâng cao - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 4: TransactSQL nâng cao 9 10 470