Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4:Xác định yêu cầu của hệ thống

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/12/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/12/2008

1

Chương IV
XÁC ĐNNH YÊU CẦU CỦA
HỆ THỐNG

9/12/2008

2

1

9/12/2008

Khảo sát hiện trạng
Quá trình, nội dung thông tin cần thu thập.
Các phương pháp thu thập thông tin.
Bản mô tả hiện trạng.
Xác định mô hình chức năng nghiệp vụ.

9/12/2008

3

Quá trình, nội dung thông tin cần
thu thập

Bài tóan

Thu
thập
thông
tin

Thiết
kế các
phương
án

Lựa
chọn
phương
án

9/12/2008

Thực
hiện

Bài tóan
đã giải
quyết

4

2

9/12/2008

Quá trình, nội dung thông tin cần
thu thập
Dựa vào mục đính để tiếp cận nội dung thông tin cần khảo
sát, phải tìm được các nội dung của HT như sau:
◦ Các mục tiêu họat động của đơn vị, các CV và cách thức
họat động để đạt được muc tiêu đó.
◦ Những thông tin cần để thực hiện từng lọai công việc.
◦ Các nguồn dữ liệu(định nghĩa, cấu trúc, kích thước, dung
lượng,…) bên trong và bên ngòai đơn vị như:
Các hồ sơ, sổ sách, tập tin.
Biểu mẫu, báo cáo, quy tắc, quy định, công thức.
Các quy tắc, quy định ràng buộc lên dữ liệu.
Các sự kiện tác động lên dữ liệu.
9/12/2008

5

Quá trình, nội dung thông tin cần
thu thập
Tìm hiểu khi nào? Như thế nào? , và do ai các DL đó được
tạo ra, di chuyển, biến đổi và được lưu trữ :
◦ Phương pháp, cách thức thực hiện.
◦ Tần suất: số lần thực hiện trong 1 đơn vị thời gian.
◦ Khối lượng : độ lơn thông tin thực hiện.
◦ Độ phức tạp: xử lý là 1 quá trình phức tạp liên quan đến
nhiều lọai DL hay đơn giản với 1 vài DL
◦ Độ chính xác: độ chính xác của kết quả thực hiện.
Thứ tự và các phụ thuộc khác giữa các họat động truy xuất
DL khác nhau.

9/12/2008

6

3

9/12/2008

Quá trình, nội dung thông tin cần
thu thập
Các chính sách hướng dẫn, mô tả họat động quản lý vả môi
trường hệ thống.
Các tài nguyên, phương tiện có thể sử dụng.
Trình độ chuyên môn tin học của các đối tượng xử lý thông
tin hệ thống.
Môi trường hệ thống (kinh tế, xã hội, cơ quan chủ quản,…).
Các đánh giá, phàn nàn về HT hiện tại, các đề xuất giải
quyết.

9/12/2008

7

Các phương pháp thu thập thông tin
Có nhiều nguồn có thể cung cấp thông tin để đáp ứng nội
dung khảo sảt, mỗi nguồn có một hình thức khác nhau do đó
phải có cách tiếp cận, khảo sát khác nhau, các đối tượng đó
là:
◦ Người dùng
Các cán bộ lãnh đạo, quản lý: cung cấp thông tin tổng
quan, cấu trúuc hệ thống, mang tính tổng thể, chiến
lược, chiều rộng.
Người sử dụng, nhân viên nghiệp vụ:cung cấp thông tin
chi tiết cách thức thực hiện cụ thể, các giấy tờ, biểu mẫu
liên quan, mang tính ch...
9/12/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/12/2008
Chương IVChương IV
XÁC ĐNNH YÊU CU CA XÁC ĐNNH YÊU CU CA
H THNGH THNG
9/12/2008 2
Chương 4:Xác định yêu cầu của hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4:Xác định yêu cầu của hệ thống - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 4:Xác định yêu cầu của hệ thống 9 10 228