Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu
Trigger

Phạm Nguyên Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin

pnthao@fit.hcmuns.edu.vn

Nội dung
• Trigger
• Khung nhìn
• Quản trị quyền người dùng
• Sao lưu và phục hồi dữ liệu

2

Trigger -Giới thiệu
• Là một loại stored procedure đặc biệt
– Tự động thực hiện khi có thao tác insert, delete
hoặc update trên dữ liệu
– Thường dùng để kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn
của CSDL hoặc các qui tắc nghiệp vụ.
– Một trigger được định nghĩa trên một bảng, nhưng
các xử lý trong trigger có thể sử dụng nhiều bảng
khác.

3

Trigger – giới thiệu (tt)
• Xử lý của trigger thường cần sử dụng đến hai
bảng tạm:
– Inserted: chứa các dòng vừa mới được thao tác
insert/ update thêm vào bảng.

– Deleted: chứa các dòng vừa mới bị xóa khỏi bảng
bởi thao tác update/delete.
(update = delete dòng chứa giá trị cũ+ insert dòng
chứa giá trị mới)
– Được HQT tạo/xóa tự động khi lính canh tương ứng
được/bỏ kích hoạt.
4

Trigger – giới thiệu
• Inserted và Deleted là các bảng trong bộ nhớ
chính
– Cục bộ cho mỗi trigger
– Có cấu trúc giống như bảng (table) mà trigger định
nghĩa trên đó
– Chỉ tồn tại trong thời gian trigger đang xử lý

5

Indexed View
• Dùng khi dữ liệu của view lớn, truy xuất
thường xuyên
• Cài đặt một cluster index trên view  view trở
thành index view
– Dữ liệu và index của view được lưu trữ lại như một
bảng
– Có thể định nghĩa thêm các chỉ mục nonclustered
trên indexed view
– View phải được khai báo với SchemaBinding

33

Thay đổi và xóa view
• Thay đổi cấu trúc view:
Thay từ khóa create trong các lệnh tạo view bằng
từ khóa alter

• Xóa view
Drop view tên_view_cần _xóa [,…n]

34

...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu
Trigger
Phạm Nguyên Thảo
pnthao@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger 9 10 170