Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 Cải thiện ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

Ch−¬ng 5

C¶i ThiÖn ¶nh
1.

BiÕn ®æi ®é t−¬ng ph¶n

• BiÕn ®æi ®é t−¬ng ph¶n b»ng c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh : Y (m, n) = f (X (m, n)) , ∀m, n ∈[1, N ]
y

γ

s1

y

y

y

β
s2

L

α
0

θ1

θ2

L

x

0

1

x

x

0

L

x

• BiÕn ®æi biÓu ®å ph©n bè møc x¸m (histogram)
- BiÕn ®æi tuyÕn tÝnh : gi·n histogram
−
. −
Y (m, n) = l max l min . X (m, n) + l min s1 l max s0
s1 − s 0
s1 − s0
- C©n b»ng (san b»ng) histogram

k

bk = T (a k ) = (bmax − bmin ) ∑ pi + bmin
i = a min

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

2. Läc nhiÔu lµm tr¬n, c¶i thiÖn ¶nh
•

•

M« h×nh biÓu diÔn ¶nh bÞ nhiÔu
NhiÔu céng:
NhiÔu nh©n :
NhiÔu nh©n chËp:

X=S+N
X = S.N
X = S*N

Läc nhiÔu lµm tr¬n ¶nh b»ng kü thuËt läc tuyÕn tÝnh

Î Gi¶i ph¸p läc tÇn sè : läc nhiÔu céng b»ng bé läc th«ng thÊp
Y(u,v) = X(u,v)H(u,v)
Î Mét sè bé läc th«ng thÊp FIR : Bé läc trung b×nh, bé läc Gauss, bé läc hµm mò ...
⎡1
⎢
1⎢
H ( k , l ) = ⎢1
9
⎢
⎢⎣1

•

1
1
1

1⎤⎥
⎥
1⎥
⎥
1⎥
⎦

⎡1
⎢
1 ⎢
H ( k , l ) = ⎢2
16
⎢
⎢⎣1

1 ⎤⎥
⎥
4 2⎥
⎥
2 1⎥
⎦
2

⎡1 1 1 ⎤
⎢
⎥
1 ⎢
⎥
H (k , l ) = ⎢1 2 1⎥
10
⎢
⎥
⎢1 1 1 ⎥
⎣
⎦

Läc nhiÔu, c¶i thiÖn ¶nh b»ng kü thuËt läc phi tuyÕn

Î Läc nhiÔu xung b»ng bé läc phi tuyÕn
Î Mét sè bé läc phi tuyÕn : C¸c bé läc h¹ng : bé läc trung vÞ, c¸c bé läc co, gi·n, läc h¹ng r,
bé läc K l¸ng giÒng gÇn nhÊt ...

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

Qu¸ tr×nh thùc hiÖn läc h¹ng :
X(m,n)

Cöa sæ läc
W

a(k)
k = 1, ....L

S¾p xÕp
c¸c gi¸ trÞ
®iÓm ¶nh

Y(m,n)

TÝnh gi¸ trÞ
cña ®iÓm ¶nh
k = 1, ....L theo phÐp läc

a(k)

•

Läc nhiÔu nh©n, läc nhiÔu nh©n chËp b»ng kü thuËt läc Homomorphic
Nguyªn t¾c loc Homomorphic :
ln X → läc tÇn sè Y = X*H → eY

•

Bé läc thÝch nghi

3. Läc t¨ng c−êng ®é nÐt, c¶i thiÖn biªn
• Kü thuËt läc tuyÕn tÝnh
Läc t¨ng c−êng biªn ¶nh : c¸c bé läc th«ng cao, bé läc ®¹o hµm
Läc t¹o bãng ®−êng biªn.
Mét sè bé läc th«ng cao :

⎡1 1
⎢
⎢
H (k , l ) = ⎢1 − 9
⎢
⎢1 1
⎣

1⎤
⎥
⎥
1⎥
⎥
1⎥
⎦

⎤
⎡
⎢0 − 1 0 ⎥
⎥
⎢
H (k , l ) = ⎢− 1 4 − 1 ⎥
⎥
⎢
⎢0 − 1 0 ⎥
⎥⎦
⎢⎣

bé läc Laplace

• Kü thuËt läc phi tuyÕn

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

...
®¹i häc B¸ch khoa Hanoi Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
Xö lý ¶nh NguyÔn ThÞ Hoµng Lan
Ch¬ng 5
C¶i ThiÖn ¶nh
1. BiÕn ®æi ®é t¬ng ph¶n
Bi
Õn ®æi ®é t¬ng ph¶n b»ng c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh
:
(
)
),(),( nmX
f
nm
Y
=
, ],1[,
N
nm
BiÕn ®æi biÓu ®å ph©n bè møc x¸m (histogram)
- BiÕn ®æi tuyÕn tÝnh : gi·n histogram
s
s
slsl
nmX
s
ll
nmY
s
01
01
0
maxminminmax
.
),(.),(
1
+=
- C©n b»ng (san b»ng) histogram
()
()
b
p
i
a
T
b
k
ai
bb
k
k min
minmax
min
+
==
=
0
y
L
L
x
y
x
θ
1
θ
2
0L
s
1
s
2
α
β
γ
x
0
y
x
1
y
Chương 5 Cải thiện ảnh - Trang 2
Chương 5 Cải thiện ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương 5 Cải thiện ảnh 9 10 195