Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3178 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Smith Nguyen Studio.1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 5.

Smith Nguyen Studio.2

Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự
Đề mục
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Giới thiệu
Khai báo và khởi tạo biến con trỏ
Các thao tác trên con trỏ
Gọi hàm bằng tham chiếu
Sử dụng const với con trỏ
Sắp xếp nổi bọt sử dụng Pass-by-Reference
Các phép toán trên con trỏ
Quan hệ giữa con trỏ và mảng
Mảng con trỏ
Ví dụ: giả lập tráo và chia bài
Con trỏ tới hàm
Giới thiệu về xử lý ký tự và xâu
5.12.1
Tổng quát về ký tự và xâu
5.12.2 Các hàm xử lý xâu

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 5.

5.1

Smith Nguyen Studio.3
Giới thiệu

• Con trỏ (Pointer)
– Mạnh, nhưng khó làm chủ
– Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference)
– Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu

• Biến con trỏ (Pointer variable)
– Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị
– Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp)
– Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị
countPtr
cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

count
7

count
7

Chương 5.

5.2

Smith Nguyen Studio.4
Khai báo và khởi tạo biến con trỏ

• Khai báo con trỏ
– * cho biết biến là con trỏ
int *myPtr;

dữ liệu kiểu int có địa chỉ là myPtr, con trỏ kiểu int *
– Mỗi con trỏ cần một dấu sao
int *myPtr1, *myPtr2;

– Có thể khai báo con trỏ tới bất cứ kiểu dữ liệu nào

• Khởi tạo con trỏ (Pointer initialization)
– Khởi tạo về 0, NULL, hoặc địa chỉ
• 0 hoặc NULL không trỏ đến đâu cả

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 5.

Smith Nguyen Studio.5
Các thao tác đối với con trỏ

5.3

• & Toán tử địa chỉ (address operator)
– Trả về địa chỉ vùng nhớ của toán hạng
– Ví dụ
int y = 5;
int *yPtr;
yPtr = &y;

// yPtr chứa địa chỉ của y

– yPtr “trỏ đến” y

yPtr

y
5

y

yptr
12FEA8

12FED4

12FED4

5

địa chỉ của y là
giá trị của yptr
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 5.

5.3

Smith Nguyen Studio.6
Các thao tác đối với con trỏ

• * phép thâm nhập (indirection/dereferencing)
– Trả về đối tượng mà con trỏ trỏ tới
– *yPtr trả về y (vì yPtr trỏ đến y).
– con trỏ khi bị thâm nhập (dereferenced) là giá trị trái (lvalue)
*yptr = 9;

// assigns 9 to y

• * và & ngược nhau

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 5.

1
2
3

// Fig. 5.4: fig05_04.cpp
// Using the & and * operators.
#include <iostream>

4
5
6

using std::cout;
using std::endl;

7
8
9
10
11

int main()
{
int a;
int *aPtr;

12
13
14

a = 7;
aPtr = &a;

15
16
17

cout ...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 5.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 5 – Con tr và Xâu ký t
Smith Nguyen Studio.
Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự 9 10 717