Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Lập trình căn bản Hàm

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 5

CHƯƠNG TRÌNH CON
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
 Khái niệm về hàm (function) trong C.
 Cách xây dựng và cách sử dụng hàm trong C.

I. KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C
Trong những chương trình lớn, có thể có những đoạn chương trình viết lặp đi
lặp lại nhiều lần, để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết chương trình; người ta
thường phân chia chương trình thành nhiều module, mỗi module giải quyết một công
việc nào đó. Các module như vậy gọi là các chương trình con.
Một tiện lợi khác của việc sử dụng chương trình con là ta có thể dễ dàng kiểm
tra xác định tính đúng đắn của nó trước khi ráp nối vào chương trình chính và do đó
việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong chương trình chính sẽ thuận lợi hơn.
Trong C, chương trình con được gọi là hàm. Hàm trong C có thể trả về kết quả
thông qua tên hàm hay có thể không trả về kết quả.
Hàm có hai loại: hàm chuẩn và hàm tự định nghĩa. Trong chương này, ta chú
trọng đến cách định nghĩa hàm và cách sử dụng các hàm đó.
Một hàm khi được định nghĩa thì có thể sử dụng bất cứ đâu trong chương trình.
Trong C, một chương trình bắt đầu thực thi bằng hàm main.
Ví dụ 1: Ta có hàm max để tìm số lớn giữa 2 số nguyên a, b như sau:
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}

Ví dụ 2: Ta có chương trình chính (hàm main) dùng để nhập vào 2 số nguyên
a,b và in ra màn hình số lớn trong 2 số
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
int main()
{
int a, b, c;
printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("\n So lon la %d",max(a, max(b,c)));
getch();
return 0;
}

I.1. Hàm thư viện
Trang 63

Lập trình căn bản

Hàm thư viện là những hàm đã được định nghĩa sẵn trong một thư viện nào đó,
muốn sử dụng các hàm thư viện thì phải khai báo thư viện trước khi sử dụng bằng lệnh
#include <tên thư viện.h>
Một số thư viện:
alloc.h
assert.h
bcd.h
bios.h
complex.h
conio.h
ctype.h
dir.h
dirent.h
dos.h
errno.h
fcntl.h
float.h
fstream.h grneric.h
graphics.h io.h
iomanip.h iostream.h limits.h
locale.h
malloc.h
math.h
mem.h
process.h
setjmp.h
share.h
signal.h stdarg.h
stddef.h
stdio.h
stdiostr.h stdlib.h
stream.h
string.h
strstrea.h sys\stat.h sys\timeb.h sys\types.h time.h
values.h
Ý nghĩa của một số thư viện thường dùng:
1. stdio.h : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output). Gồm
các hàm printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(),
fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw()...
Lập trình căn bản
Chương 5
CHƯƠNG TRÌNH CON
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về hàm (function) trong C.
Cách xây dựng và cách sử dụng hàm trong C.
I. KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C
Trong những chương trình lớn, thể những đoạn chương trình viết lặp đi
lặp lại nhiều lần, để tránh rườm mất thời gian khi viết chương trình; người ta
thường phân chia chương trình thành nhiều module, mỗi module giải quyết một công
việc nào đó. Các module như vậy gọi là các chương trình con.
Một tiện li khác của việc sử dụng chương trình con ta có thể d dàng kiểm
tra xác định tính đúng đắn của trưc khi ráp nối vào chương trình chính do đó
việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong chương trình chính sẽ thuận lợi n.
Trong C, chương trình con được gọi hàm. Hàm trong C có thể trả về kết quả
thông qua tên hàm hay có thể không trả về kết quả.
Hàm hai loại: hàm chuẩn hàm t định nghĩa. Trong chương này, ta chú
trọng đến cách định nghĩa hàm và cách sử dụng các hàm đó.
Một hàm khi được định nghĩa tcó thể sử dụng bất cứ đâu trong chương trình.
Trong C, một chương trình bắt đầu thực thi bằng hàm main.
Ví dụ 1: Ta có hàm max để tìm số lớn giữa 2 số nguyên a, b như sau:
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
dụ 2: Ta chương trình chính (hàm main) dùng để nhập vào 2 số nguyên
a,b và in ra màn hình số lớn trong 2 số
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
int main()
{
int a, b, c;
printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("\n So lon la %d",max(a, max(b,c)));
getch();
return 0;
}
I.1. Hàm thư viện
Trang 63
Chương 5: Lập trình căn bản Hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Lập trình căn bản Hàm - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chương 5: Lập trình căn bản Hàm 9 10 369