Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Mô hình thực thể kết hợp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/14/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/14/2008

1

Chương V
MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

9/14/2008

2

1

9/14/2008

Th
Thự
ực thể
thể (Entity
(Entity))
Thể hiện thực thể là người, vị trí, đối tượng, sự kiện,
khái niệm mà dữ liệu được thu thập và lưu trữ (thường
tương ứng với một hàng của bảng).
Kiểu thực thể: là một tập hợp các thực thể cùng mô tả
một đối tượng nào đó trong hệ thống, nói cách khác,
kiểu thực thể là định nghĩa về một loại thông tin nào đó.
Thực thể nên là
◦
Đối tượng có nhiều thể hiện trong CSDL.
◦
Đối tượng có nhiều thuộc tính.
◦
Đối tượng cần được mô hình hóa.
Thực thể không nên là
◦
NSD của hệ CSDL.
◦
Kết xuất của hệ CSDL (ví dụ bản báo cáo).
9/14/2008

3

Th
Thự
ực thể
thể
Đặc điểm của thực thể là tính phân biệt (distinctness): có
thể phân biệt giữa thực thể này với thực thể khác..
Thực thể là khái niệm dùng để biểu diễn các đối tượng
quản lý trong 1 ứng dụng tin học.
Mỗi thực thể phải có ít nhất một thuộc tính mô tả và phải
có thuộc tính nhận diện để phân biệt thực thể này với thực
thể kia trong thực thể.
Được biểu diễn bằng hình chữ nhật, bên trong chứa các
thuộc tính, trong đó thuộc tính khóa được gạch dưới.
Ví dụ :
KHACHHANG
◦ Công ty TNHH Mỹ Á, UBND quận 1,... Makh
Tenkh
◦ Hóa đơn bán lẻ số : 023145/HĐ
Diachi
Sodt
◦ Phiếu chi tiền số : 874982/PC.
9/14/2008

4

2

9/14/2008

Kỹ thu
thuậật xá
xác đị
định
nh thự
thực thể
thể
Thông tin liên quan tới các giao dịch chính của hệ thống (vd:
đơn hàng, phiếu xuất, phiếu nhập, phiếu đăng ký nhập học).
Thông tin liên quan tới tài nguyên của hệ thống (vd: mặt
hàng, nhà cung cấp, khách hàng, nhân sự, môn, phòng học).
Thông tin liên quan tới thống kê, kế hoạch (vd: ngân sách
hàng năm, bảng lương tháng, lịch công tác tuần, …).
Để xác định kiểu thực thể khác không dễ dàng nhìn thấy
ngay trong HT, cần xem xét tới sự cần thiết của những thông
tin đang được phân tích đối với hệ thống và khả năng hình
thành một bảng để lưu trữ trong nhiều trường hợp phức tạp
như vậy, cần phải xem xét dựa vào câu hỏi:
◦ Thông tin này có cần cho hệ thống không?
◦ Có thể tổ chức lưu trữ các thông tin này để phục vụ cho
các nhu cầu khai thác thông tin sau này không ?
9/14/2008

5

Kỹ thu
thuậật xá
xác đị
định
nh thự
thực thể
thể
Xác định các loại chính của thông tin:
◦ Nếu có giá trị, kiểm tra các mô hình xử lý cho các luồng
dữ liệu.
◦ Kho dữ liệu, các thực thể ngoài và các luồng dữ liệu.
◦ Kiểm tra các đầu vào và đầu ra chủ yếu từ các ca sử
dụng.
Xác minh rằng...
9/14/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/14/2008
Chương VChương V
MÔ HÌNH THC TH KT HPMÔ HÌNH THC TH KT HP
9/14/2008 2
Chương 5: Mô hình thực thể kết hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Mô hình thực thể kết hợp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5: Mô hình thực thể kết hợp 9 10 819