Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Tính Đa Hình

Được đăng lên bởi Red_ sky
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5. Tính đa
hình
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn

Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012

Nội dung
#2

 Khái niệm về tính kế thừa
 Thiết kế lớp kế thừa
 Thiết lập và hủy trong kế thừa

Đặt vấn đề
#3

Làm thế nào lưu danh
sách (mảng) 2 loại ấn
phẩm cùng lúc & thực
thi đúng hành động
“LayRa” của loại ấn
phẩm đó ?

Khái niệm tính đa hình
#4

 Tính đa hình là khả năng để cho một thông điệp có
thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc
vào đối tượng cụ thể nhận thông điệp.
 Khi một lớp dẫn xuất được tạo ra, nó có thể thay
đổi cách thực hiện các phương thức nào đó mà nó
thừa hưởng từ lớp cơ sở.

4

Khái niệm tính trừu tượng
#5

 Tính Trừu Tượng là khả năng chứa lớp các dẫn xuất của lớp cơ sở. Ta gọi lớp
cơ sở trừu tượng hơn lớp dẫn xuất.
 Dù lớp dẫn xuất được chứa trong một lớp cơ sở nhưng không làm mất dữ
liệu của lớp này.
 Đặc tính giúp người lập trình tổng quát được các đối tượng lớp dẫn xuất.

5

Ví dụ
#6

 Nhận xét đoạn code sau
static void Main()
{
AnPham a = new AnPham();
a.LayRa();
TapChi t = new TapChi();
t.LayRa();
a = t;
a.LayRa();
}

6

Ví dụ2
#7

 Nhận xét đoạn code sau
static void Main()
{
AnPham[] ds = new AnPham[100];
for(int i=0;i<100;i++)
{
if(Nhập tạp chí ?)
{
ds[i] = new TapChi();
}
else
{
ds[i] = new Sach();
}
}
}
7

Lớp trừu tượng
#8

Phương thức trừu tượng là phương thức chỉ có tên thôi và nó phải
được cài đặt lại ở tất các các lớp kế thừa. Lớp trừu tượng chỉ thiết
lập một cơ sở cho các lớp kế thừa mà nó không thể có bất kỳ một thể
hiện nào tồn tại
class DANXUAT : COSO
{
private kiểu data3;
public override void Method1()
{}
public override void Method2()
{}
}

abstract class COSO
{
protected kiểu data1;
protected kiểu data2;
public abstract void Method1();
public abstract void Method2();
}
8

Lớp trừu tượng (tt)
#9

abstract class Window
{
protected int top, left;
public Window(int top, int left)
{
this.top = top; this.left = left; }
abstract public void DrawWindow( );
}
class ListBox : Window
{
private string listBoxContents;
public ListBox(int top, int left, string contents) : base(top, left)
{
listBoxContents = contents; }
public override void DrawWindow( )
{
Console.WriteLine("Writing string to the listbox: {0}", listBoxContents);
}
}

9

Lớp trừu tượng (tt)
#10

public class Button : Window
{
public Button( int top, int left): base(top, left)
{}
public override void DrawWindow( )
{

Console.WriteLine("Drawing a button at {0}, {1}\n", top, left); }

}
public class Tester
{
...
Chương 5. Tính đa
hình
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012
Chương 5: Tính Đa Hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Tính Đa Hình - Người đăng: Red_ sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 5: Tính Đa Hình 9 10 80