Ktl-icon-tai-lieu

chương 6

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thái Văn Hùng                                                                           Giáo trình CATIAV5 
ch−¬ng vii : T¹o b¶n vÏ 2d tõ b¶n vÏ 3d
( generative drafting )
i/ T¹o c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ 3d
1/ Giíi thiÖu generative drafting workbench vμ më 1 chi tiÕt part
Generative Drafting Workbench cung cấp một hệ thống các công cụ rất đa dạng để tạo các đối tượng
2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xuống mặt phẳng theo
nhiều góc độ khác nhau, cho phép cắt các đối tượng 3D theo nhiều mặt cắt phức tạp. Các đối tượng chiếu
và các mặt cắt 2D có mối liên hệ thông minh với vật thể 3D.Với Generative Drafting Workbench ta cũng
có thể tạo các đối tượng 2D theo cách vẽ thông thường.

2/ T¹o mÆt ®øng ( Front View )
●Front View
.
(Mở file: GenDrafting_part.CATPart)
- Tạo một bản Drawing mới.
- Trên menu chọn Window > Vertically.
- Trong Generative Drafting Workbench, Click Front View
trên thanh công cụ Projection.
- Click vào một Plane trên Part Design Workbench để xác định mặt phẳng chiếu.
- Trên bản vẽ Drawing1, xuất hiện hình chiếu và một hình tròn chứa các mũi tên màu xanh.
- Click vào các mũi tên để xoay đối tượng theo các hướng khác nhau.
- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định
vị trí của hình chiếu.

Chú ý:
Để xác định mặt phẳng chiếu, ta có thể chọn một trong các cách sau: Plane, một điểm và một đường
thẳng, 3 điểm, 2 cạnh, 2 điểm và 1 cạnh.
●Advanced front view

.

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 1 

Thái Văn Hùng                                                                           Giáo trình CATIAV5 
- Click Advanced front view

trên thanh công cụ. Hộp thoại View Parameters xuất hiện.

- Nhập tên và tỷ lệ bản vẽ, Click OK để đóng hộp thoại.
- Click vào một Plane trên Part Design Workbench để xác định mặt phẳng chiếu.
- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định
vị trí của hình chiếu.

●Creating front view with local axis system (Tạo hình chiếu đứng với hệ trục tọa độ địa phương).
Bình thường, khi tạo các hình chiếu, hệ trục tọa độ trong hình chiếu được lấy trùng với hệ trục tọa độ
của vật thể 3D trong Part Design Workbench. Tuy nhiên chúng ta có thể tạo hình chiếu với hệ trục tọa độ
do ta tự định nghĩa.
- Click Front View
trên thanh công cụ Projection.
- Trên Specification Tree chọn Axis System.

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 2 

Thái Văn Hùng                                            ...
TháiVănHùngGiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page1
ch¬ng vii : T¹o b¶n vÏ 2d tõ b¶n vÏ 3d
( generative drafting )
i/ T¹o c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ 3d
1/ Giíi thiÖu generative drafting workbench vμ më 1 chi tiÕt part
Generative Drafting Workbench cung cp mt h thng các công c rt đa dng để to các đối tượng
2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xung mt phng theo
nhiu góc độ khác nhau, cho phép ct các đối tượng 3D theo nhiu mt ct phc tp. Các đối tượng chiếu
và các mt ct 2D có mi liên h thông minh vi vt th 3D.Vi Generative Drafting Workbench ta cũng
có th to các đối tượng 2D theo cách v thông thường.
2/ T¹o mÆt ®øng ( Front View )
Front View .
(M file: GenDrafting_part.CATPart)
- To mt bn Drawing mi.
- Trên menu chn Window > Vertically.
- Trong Generative Drafting Workbench, Click Front View
trên thanh công c Projection.
- Click vào mt Plane trên Part Design Workbench để xác định mt phng chiếu.
- Trên bn v Drawing1, xut hin hình chiếu và mt hình tròn cha các mũi tên màu xanh.
- Click vào các mũi tên để xoay đối tượng theo các hướng khác nhau.
- Click vào hình tròn nh gia hình tròn màu xanh hoc Click ra khong trng trên màn hình để c định
v trí ca hình chiếu.
Chú ý:
Để xác định mt phng chiếu, ta có th chn mt trong các cách sau: Plane, mt đim và mt đường
thng, 3 đim, 2 cnh, 2 đim và 1 cnh.
Advanced front view .
chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 6 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
chương 6 9 10 300