Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khai báo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 6

CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA & KHAI BÁO
6.1 Tổng quát về code của 1 ứng dụng VB
q Một project VB thường quản lý các thành phần cấu thành 1 ứng dụng VB.
q Trong 1 project VB có 3 loại phần tử có chứa code (do đó ta cần biết cú pháp VB để xây
dựng các loại phần từ này) :
§ class module định nghĩa sự hiện thực của 1 lớp đối tượng có cấu trúc và hành vi
giống nhau.
§ form module là trường hợp đặc biệt của class module, nó miêu tả sự hiện thực của
1 lớp đối tượng đặc biệt : một form giao diện.
§

(standard) module là đơn vị phần mềm nhỏ có 1 chức năng rõ ràng nào đó. Theo
trường phái lập trình cấu trúc (cổ điển), ta dùng module để chia ứng dụng ra nhiều
phần nhỏ dễ quản lý Þ VB hỗ trợ cả 2 phương pháp lập trình : có cấu trúc và OOP.

q Ngoài 1 vài ngoại lệ nhỏ, tổ chức code cho 3 loại module trên hoàn toàn giống nhau : đó là
danh sách nhiều lệnh VB phục vụ định nghĩa kiểu, hằng, biến và thủ tục trong module đó.
Trong lệnh định nghĩa thủ tục, ta sẽ dùng các lệnh thực thi để miêu tả giải thuật của thủ
tục.
q Để dễ tiếp cận ngôn ngữ VB, ta hãy nhìn lại ngôn ngữ tiếng Việt. Ta nói ngôn ngữ tiếng
Việt định nghĩa 1 tập các từ có nghĩa cơ bản, các qui tắc ghép các từ cơ bản này lại để tạo
thành đoạn câu (phrase), câu (sentence), đoạn văn (paragraph), bài văn (document) cùng
ngữ nghĩa của các phần tử được tạo ra. Vì ngôn ngữ Việt là ngôn ngữ tự nhiên nên thường
cho phép nhiều ngoại lệ trong việc xây dựng các phần tử.
q Ngôn ngữ lập trình VB cũng định nghĩa 1 tập các ký tự cơ bản (chưa có nghĩa), các qui tắc
ghép các ký tự để tạo thành các từ có nghĩa (identifier), biểu thức (expression), câu lệnh
(statement), thủ tục (Function, Sub, Property) cùng ngữ nghĩa của các phần tử được tạo ra.
Vì ngôn ngữ VB là ngôn ngữ lập trình cho máy tính thực hiện nên sẽ không cho phép 1
ngoại lệ nào trong việc xây dựng các phần tử.
q Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình là học để nhớ rõ các ký tự cơ bản của ngôn ngữ, các qui tắc
để tạo danh hiệu, biểu thức, các qui tắc để viết các câu lệnh... cùng ngữ nghĩa của chúng Þ
rất giống với việc học 1 ngôn ngữ tự nhiên : Anh, Pháp, Nhật,...
6.2

Tổng quát về ngôn ngữ VB : các lệnh định nghĩa, khai báo và các lệnh thực thi.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

q Về nguyên tắc, VB cho phép dùng hầu hết các ký tự mà bạn có thể nhập từ bàn phím, trong
đó các ký tự chữ và số được dùng chủ yếu.
q ...
Chương 6
CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA & KHAI BÁO
6.1 Tổng quát về code của 1 ứng dụng VB
q
Một project VB thường quản lý các thành phần cấu thành 1 ứng dụng VB.
q Trong 1 project VB có 3 loại phần tử có chứa code (do đó ta cần biết cú pháp VB đểy
dựng các loại phần từ này) :
§
class module định nghĩa sự hiện thực của 1 lớp đối tượng có cấu trúc và hành vi
giống nhau.
§ form module là trường hợp đặc biệt của class module, nó miêu tả sự hiện thực ca
1 lớp đối tưng đặc biệt : một form giao din.
§
(standard) module là đơn vị phần mềm nhỏ có 1 chức năng rõ ràng nào đó. Theo
trường phái lập trình cấu trúc (cổ điển), ta dùng module để chia ứng dụng ra nhiều
phần nhỏ dễ quản lý Þ VB hỗ trợ cả 2 phương pháp lập trình : có cấu trúc và OOP.
q Ngoài 1 vài ngoại lệ nhỏ, tổ chức code cho 3 loại module trên hoàn toàn giống nhau : đó là
danh sách nhiều lệnh VB phục vụ định nghĩa kiu, hằng, biến và thủ tục trong module đó.
Trong lệnh định nghĩa thủ tục, ta sẽ dùng các lnh thực thi để miêu tả giải thuật của thủ
tục.
q Để dễ tiếp cận ngôn ngữ VB, ta hãy nhìn lại ngôn ngữ tiếng Việt. Ta nói ngôn ngữ tiếng
Việt định nghĩa 1 tập các từ có nghĩa cơ bản, các qui tắc ghép các từ cơ bản này lại để tạo
thành đoạn câu (phrase), câu (sentence), đoạn văn (paragraph), bài văn (document) cùng
ngữ nghĩa ca các phần tử được tạo ra. Vì ngôn ngữ Việt là ngôn ngữ tự nhiên nên thưng
cho phép nhiều ngoại lệ
trong việc xây dựng các phần tử.
q Ngôn ngữ lập trình VB cũng định nghĩa 1 tập các ký tự cơ bản (chưa có nghĩa), các qui tắc
ghép các ký tự để tạo thành các từ có nghĩa (identifier), biểu thức (expression), câu lnh
(statement), thủ tục (Function, Sub, Property) cùng ngữ nghĩa của các phần tử được tạo ra.
Vì ngôn ngữ VB là ngôn ngữ lập trình cho máy tính thực hin nên sẽ không cho phép 1
ngoại lệ nào trong việc xây dựng các phần tử.
q Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình là học để nhớ rõ các ký tự cơ bản của ngôn ngữ, các qui tắc
để tạo danh hiệu, biu thức, các qui tắc để viết các câu lnh... cùng ngữ nghĩa ca chúng Þ
rất giống với việc học 1 ngôn ngữ tự nhiên : Anh, Pháp, Nhật,...
6.2 Tổng quát về ngôn ngữ VB : các lệnh định nghĩa, khai báo và các lệnh thực thi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khai báo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khai báo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khai báo 9 10 38