Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Smith Nguyen Studio.1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.2

Chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng
Đề mục

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Giới thiệu
Cấu trúc - struct
Truy nhập các thành viên của struct
Cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct
Cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class
Phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp
Tách giao diện ra khỏi cài đặt
Quản lý quyền truy nhập thành viên
Các hàm truy nhập và các hàm tiện ích
Khởi tạo các đối tượng: Constructor
Sử dụng các đối số mặc định cho Constructor
Destructor - hàm hủy
Khi nào Constructor và Destructor được gọi
Sử dụng các hàm Set và Get
Phép gán đối tượng mặc định

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.3
Tài liệu đọc thêm
• Day 6. TY21 (lập trình cơ bản)
• Chap 4,5. Introduction to OOP Using C++ (IOOP)
(khái niệm hướng đối tượng)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.4
6.1 Giới thiệu
• các kiểu dữ liệu phức hợp cấu tạo từ các thành
phần thuộc các kiểu dữ liệu khác
– tạo kiểu dữ liệu mới - kiểu dữ liệu người dùng tự định
nghĩa (user-defined data type)

• bản ghi
– gồm nhiều trường, mỗi trường lưu trữ một thành viên
dữ liệu thuộc một kiểu dữ liệu cài sẵn hoặc một kiểu dữ
liệu người dùng khác.

• ví dụ
– Thời gian(giờ, phút, giây)
– Họ tên (họ, đệm, tên)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

17:10:02, 04:23:12,...
(Nguyễn, Văn, An), (Lê, Thị, Bình),...

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.5
6.1 Giới thiệu
• C++:
– struct và class - kiểu bản ghi
– đối tượng (một thể hiện của một kiểu struct hay class
nào đó) - bản ghi
– thành viên dữ liệu - trường
– hàm thành viên/phương thức - thao tác trên các thành
viên dữ liệu

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.6
6.2 Cấu trúc - struct
• struct definition
struct Time {
int hour;
int minute;
int second;
};

Structure tag
Structure members

• quy tắc đặt tên cho các thành viên của cấu trúc
– trong cùng struct: không thể trùng tên
– trong các struct khác nhau: có thể trùng tên
• định nghĩa struct phải kết thúc bằng dấu chấm phảy.
– Các biến kiểu cấu trúc được khai báo như các biến thuộc các
loại khác
– Ví dụ: khai báo biến đơn, mảng, con trỏ, tham chiếu...
•
•
•
•

Time
Time
Time
Time

timeObject;
timeArray[ 10 ];
*timePtr;
&timeRef = timeObject;

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 6.

Smith Nguyen Studio.7
...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 6.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 6 – Cu trúc d liu tru tượng
Smith Nguyen Studio.
Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng 9 10 875