Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG TRÌNH CON

Giảng Viên: Nguyễn Văn Thắng

KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C++
• Trong những chương trình lớn, có những
đoạn chương trình cần lặp lại nhiều lần.
• Để tránh sự lặp lại và việc kiểm tra chương
trình được thuận lợi đạt hiệu quả cao, khi
viết chương trình, người ta thường phân chia
chương trình thành nhiều module, mỗi
module giải quyết một công việc nào đó.
Các module như vậy gọi là các chương trình
con.
Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

PHÂN LOẠI HÀM
• Hàm có hai loại:
• Hàm chuẩn : là những hàm do ngôn ngữ
cung cấp
• Hàm tự định nghĩa : do người dùng tự
xây dựng

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

HÀM TOÁN HỌC
• C++ cung cấp một số hàm toán học để có thể
sử dụng trong chương trình.
• Muốn sử dụng các hàm toán học thì trong
chương trình ta phải khai báo:
#include <math.h>
• Cú pháp chung của một hàm là:
functionName (arguments)
Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG
Tên Hàm
abs(x)
fabs()

Công Dụng

Tính trị tuyệt đối của x Int
Double

labs(x)
pow(x1,x2) tính x1 lũy thừa x2
sqrt(x)

Kiểu dữ
liệu trả về

tính căn bậc 2 của x
Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

long int
Double
Double

Đệ Quy Đệ quy phi tuyến
KDL TenHam(<Danh sách tham số>)
{
For (int i=1; i<=n; i++)
{
If (<Điều kiện dừng>)
{
…
}
else
{
…
TenHam(<Danh sách tham số>);
…
}
}
}

x(0)=0
x(n)=n2x(0)+(n-1)2x(0)+(n1)2x(0)+ +22x(n-2)+12x(n-1)
long int TinhXn(int n)
{
if(n==0)
return 1;
long int s=0;
for(int i=1; i<=n; i++)
s+=i*i*TinhXn(n-i);
return s;
}

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

Đệ quy hỗ tương
KDL TenHam2(<Danh sách tham số>);
KDL TenHam1(<Danh sách tham số>)
{
…
TenHam2(<Danh sách tham số>);
…
}
KDL TenHam2(<Danh sách tham số>)
{
…
TenHam1(<Danh sách tham số>);
…
}

x(0)=1
y(0)=0
x(n)=x(n-1)+y(n-1)
khi n>0
y(n)=3*x(n-1)-2*y(n-1)
khi n>0
long int TinhYn(int n);
long int TinhXn(int n)
{
if(n==0)
return 1;
return TinhXn(n-1)+TinhYn(n-1);
}
long int TinhYn(int n)
{
if(n==0)
return 0;
return (3*TinhXn(n-1)-2*TinhYn(n-1));
}

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

...
Gi ng Vn: Nguy n Văn Th ng
CH NG 6 ƯƠ
CH NG TRÌNH CONƯƠ
CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON 9 10 850