Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Danh sách và chuỗi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 6: Danh sách và chuỗi

G
K
H

Danh sách trừu tượng
Một danh sách (list) kiểu T
Một dãy hữu hạn kiểu T
Một số tác vụ:
1. Khởi tạo danh sách rỗng (create)
2. Kiểm tra rỗng (empty)
3. Kiểm tra đầy (full)
4. Tính kích thước (size)
5. Xóa rỗng danh sách (clear)
6. Thêm một giá trị vào danh sách tại một ví trí cụ thể ( insert)
7. Lấy một giá trị tại một vị trí cụ thể ra khỏi danh sách ( remove)
8. Nhận về giá trị tại một vị trí cụ thể (retrieve)
9. Thay thế một giá trị tại một vị trí cụ thể (replace)
10. Duyệt danh sách và thi hành một tác vụ tại mỗi vị trí ( traverse)
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

2

Thiết kế các phương thức

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

3

Chỉ số các phần tử
Đánh chỉ số một danh sách có n phần tử:
Đánh chỉ số từ 0, 1, … các phần tử
Ví dụ: a0, a1, a2, …, an-1
Phần tử aidx đứng sau aidx-1 và trước aidx+1 (nếu có)

Dùng chỉ số:
Tìm thấy một phần tử, trả về vị trí (chỉ số) của nó.
Thêm vào một phần tử tại vị trí idx thì chỉ số các
phần tử cũ từ idx trở về sau đều tăng lên 1.
Chỉ số này được dùng bất kể danh sách được hiện
thực thế nào ở cấp vật lý.
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

4

Phương thức insert và remove

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

5

Khởi tạo với chuỗi C

String :: String (const char *in_string)
/* Pre: The pointer in_string references a C-string.
Post: The String is initialized by the C-string in_string. */
{
length = strlen(in_string);
entries = new char[length + 1];
strcpy(entries, in_string);
}

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

37

Khởi tạo với danh sách ký tự

String :: String (List<char> &in_list)
/* Post: The String is initialized by the character List in_list. */
{
length = in_list.size( );
entries = new char[length + 1];
for (int i = 0; i < length; i++)
in_list.retrieve(i, entries[i]);
//Gán ‘\0’ để kết thúc chuỗi
entries[length] = ‘\0’;
}

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 6. Danh sách và chuỗi

38

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 6: Danh ch và chu iươ
Ch ng 6: Danh ch và chu iươ
Chương 6: Danh sách và chuỗi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Danh sách và chuỗi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 6: Danh sách và chuỗi 9 10 995