Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Giới thiệu về giao tác

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: Giới thiệu về giao tác

30-11-2006

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giao tác (transaction)
• Ví dụ : chuyển khoản 100$ từ tài khoản A sang tài
khoản B (50$). Các bước thực hiện gồm :
– Trừ 100$ khỏi tài khoản A
– Nếu số dư trong A >= 100$ thì
cộng 50$ vào tài khoản B

• Giả sử vừa trừ tiền khỏi tài khoản A thì sự cố kỹ
thuật xảy ra, và các bước tiếp theo không được
thực hiện
– A mất 100$ nhưng B không nhân được tiền (!?).

• Các bước xử lý nêu trên nếu đã làm thì phải làm
cho hết, ngược lại thì không làm bước nào cả 
chúng tạo thành một transaction, nói cách khác là
một đơn vị công việc nguyên tố.
Chương VII : Transaction

2

Khái niệm
• Giao tác (transaction) là một tập hợp có thứ tự các
thao tác. Tập hợp này được xem như một đơn vị công
việc.
– i.e. tất cả thao tác trong giao tác phải được thực hiện thành
công, hoặc không thao tác nào được thực hiện.
– nếu có một thao tác không hoàn thành được thì toàn bộ giao
tác cũng không hoàn thành.

• Giao tác chuyển CSDL từ tình trạng nhất quán này
sang tình trạng nhất quán khác. Ngoài ra còn có tính
chất ACID sẽ bàn đến dưới đây.
3

Khái niệm (tt)
• Một số thuật ngữ liên quan đến giao tác
– Begin [transaction/tran] : bắt đầu một transaction
– Commit [transaction/tran] : hoàn tất một transaction
– Rollback [transaction/tran] : quay lui, hủy bỏ toàn bộ
phần giao tác đã thực hiện trước đó

4

Tính chất của giao tác: ACID
• Tính nguyên tố (Atomic) : tất cả thao tác trong giao tác phải
được thực hiện thành công, hoặc không thao tác nào được thực
hiện.
• Tính nhất quán (Consistency) : Chuyển CSDL từ tình trạng
nhất quán này sang tình trạng nhất quán khác.

5

Dead lock
• Phân loại
– Conversion Deadlock
T1

T2

Giữ S-Lock

Giữ S-Lock

Đơn vị
dữ liệu
A

Nâng cấp
thành X-Lock

Chương VII :

DEAD
LOCk

Nâng cấp
thành X-Lock

48

Dead lock
• Khi dead lock xảy ra
– SQL Server sẽ chọn 1 trong 2 transaction gây dead
lock để hủy bỏ, khi đó transaction còn lại sẽ được
tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất

– Transaction bị chọn hùy bỏ là transaction mà SQL
ước tính chi phí cho phần việc đã làm được ít hơn
transaction còn lại.

Chương VII :

49

...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin
30-11-2006
Chương 6: Giới thiệu về giao tác
Chương 6: Giới thiệu về giao tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Giới thiệu về giao tác - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 6: Giới thiệu về giao tác 9 10 822