Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 - Hệ mờ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6 - Hệ mờ
(tóm tắt)
6.1. Hệ mờ
Ứng dụng của lý thuyết tập mờ và logic mờ, khi thông tin không đầy đủ, không chắc
chắn, nhiễu, tri thức chuyên gia biểu diễn dạng ngôn ngữ tự nhiên, ranh giới các lớp đối
tượng không rõ ràng, hệ thống phức tạp …
Hệ mờ có các thành phần:
- Mờ hoá
- Tham số + cơ sở luật
- Suy diễn mờ
- Khử mờ
Mộ số mô hình mờ
- Mô hình mờ Mamdani, phần tiền đề và kết luận đều là các nhãn biểu diễn bởi tập
mờ
- Mô hình mờ TSK, phần kết luận là một hàm ánh xạ từ các tập mờ đầu vào
- Mô hình mờ Tsukamoto, phần kết luận là các nhãn biểu diễn bởi tập mờ đơn điệu
6.2. Xây dựng mô hình mờ
Các giai đoạn:
-

Lựa chọn cấu trúc mô hình: đầu vào, đầu ra, các nhãn ngôn ngữ của mỗi biến,
kiểu hàm thuộc, toán tử t, s, phép hợp thành, khử mờ, …
Huấn luyện: từ mẫu học Î hàm thuộc, luật mờ
Tối ưu: suy diễn mờ với các dữ liệu thử để điều chỉnh các tham số cho phù hợp

Xây dựng hệ mờ từ bộ dữ liệu vào – ra:
Cho: N bộ dữ liệu (x1p, …, xnp, yp), với p = 1,2,…,N
Cần xây dựng hệ mờ có n biến vào X1, …, Xn và 1 biến ra Y
Bước 1: Xác định các tập mờ cho mỗi biến, sao cho, hợp các giá đỡ các tập mờ của một
biến chứa tất cả dữ liệu tương ứng với biến đó trong bộ dữ liệu. Ví dụ, biến Xi có các
tập mờ Ai1, Ai2, …, Air, có

∪ supp(Aij) = [αi, βi]

và mọi xip ∈ [αi, βi]

(có thể dung các dạng tập mờ tam giác, hình thang, …)
Bước 2: Với bộ dữ liệu (x1p, …, xnp, yp), giả sử với biến vào Xi, có xip ∈ supp(Aij),
với độ thuộc µijp , i = 1,2,…, n, j = 1,2,…,r, và biến ra Y, có yp ∈ supp(Bj), với độ
thuộc µn+1p, thì sinh được một luật
Nếu X1 là A1j và … và Xn là Anj thì Y là Bj

với độ thuộc ∏ µijp

Bước 3: Với mỗi bộ (A1j, …, Anj, Bj) có thể có nhiều luật được sinh ra, thì chỉ giữ lại
luật có độ thuộc lớn nhất. Nếu có các luật có cùng vế trái, nhưng khác vế phải, thì chỉ giữ
lại luật có độ thuộc lớn hơn

Nhận xét: phương pháp này đã cố định hàm thuộc, để tính ra các luật, chưa tối ưu tham
số.
Phương pháp Gradient giảm
Giả sử cấu trúc mô hình mờ đã được thiết kế, có n biến vào , 1 biến ra, k luật, ví dụ hợp
thành max-product, mờ hoá đơn trị, khử mờ trọng tâm, hàm thuộc tam giác cân, …

B11(x1)
X
B1n(xn)

y1

+
y1 k

f = a/b
Bk1(x1)
X

+

Bkn(xn)

Tầng 1: Mờ hoá Bli (l=1,…,k, i=1,…,n) là các hàm thuộc tam giác
Bli(xi) = (1 - |xi-cli|) / bli, nếu cli-bli ≤ xi ≤ cli+bli
0, nếu ngược lại
Trong đó, cli, bli là các tham số hàm thuộc tam giác của các tập mờ của biến Xi
Tầng 2: Suy diễn mờ
- Tầng nhân: zl = ∏ Bli(xi) với l = 1,2,…,k
- Tầng cộng : a = Σ ylzl
- Tầng cộng : b = Σ zl
Tầ...
Chương 6 - H m
(tóm tt)
6.1. H m
ng dng ca lý thuyết tp m và logic m, khi thông tin không đầy đủ, không chc
chn, nhiu, tri thc chuyên gia biu din dng ngôn ng t nhiên, ranh gii các lp đối
tượng không rõ ràng, h thng phc tp …
H m có các thành phn:
- M hoá
- Tham s + cơ s lut
- Suy din m
- Kh m
M s mô hình m
- Mô hình m Mamdani, phn tin đề và kết lun đều là các nhãn biu din bi tp
m
- Mô hình m TSK, phn kết lun là mt hàm ánh x t các tp m đầu vào
- Mô hình m Tsukamoto, phn kết lun là các nhãn biu din bi tp m đơn điu
6.2. Xây dng mô hình m
Các giai đon:
- La chn cu trúc mô hình: đầu vào, đầu ra, các nhãn ngôn ng ca mi biến,
kiu hàm thuc, toán t t, s, phép hp thành, kh m, …
- Hun luyn: t mu hc Î hàm thuc, lut m
- Ti ưu: suy din m vi các d liu th để điu chnh các tham s cho phù hp
Xây dng h m t b d liu vào – ra:
Cho: N b d liu (x
1
p
, …, x
n
p
, y
p
), vi p = 1,2,…,N
Cn xây dng h m có n biến vào X1, …, Xn và 1 biến ra Y
Bước 1: Xác định các tp m cho mi biến, sao cho, hp các giá đỡ các tp m ca mt
biến cha tt c d liu tương ng vi biến đó trong b d liu. Ví d, biến Xi có các
tp m A
i1
, A
i2
, …, A
ir
, có supp(A
ij
) = [α
i
, β
i
] và mi x
i
p
[α
i
, β
i
]
(có th dung các dng tp m tam giác, hình thang, …)
Bước 2: Vi b d liu (x
1
p
, …, x
n
p
, y
p
), gi s vi biến vào Xi, có x
i
p
supp(A
ij
),
vi độ thuc µ
ij
p
, i = 1,2,…, n, j = 1,2,…,r, và biến ra Y, có y
p
supp(B
j
), vi độ
thuc µ
n+1
p
, thì sinh được mt lut
Nếu X1 là A
1j
và … và Xn là A
nj
thì Y là B
j
vi độ thuc µ
ij
p
Bước 3: Vi mi b (A
1j
, …, A
nj
, B
j
) có th có nhiu lut được sinh ra, thì ch gi li
lut có độ thuc ln nht. Nếu có các lut có cùng vế trái, nhưng khác vế phi, thì ch gi
li lut có độ thuc ln hơn
Chương 6 - Hệ mờ - Trang 2
Chương 6 - Hệ mờ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương 6 - Hệ mờ 9 10 635