Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Tính đa hình

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

Chương 6: Tính đa hình

Sử dụng nhiều dạng mà không quan tâm đến các chi tiết
cụ thể
Còn gọi là nạp chồng hay trùng tên (overloading)
Có 2 loại:
Hàm trùng tên
Toán tử trùng tên

Ví dụ: Hàm Console.WriteLine
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“TpHCM”);
Console.WriteLine(“Tuoi” +25);
Console.WriteLine(“Ky tu: ” +’A’);

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Hàm có các đối số khác nhau, nhưng chỉ có 1 tên
Trong 1 chương trình có thể có 2 hàm tạo trùng tên
nhưng có hàm có đối số, có hàm lại không có đối số.

1.12

HÀM TRÙNG TÊN

• Số lượng đối số
• Kiểu của đối số

2.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Định nghĩa trong một lớp, tên giống
Khác nhau về:

KHOA CNTT

using System;
class Vector
{
private int[] a=new int[10];
private int[] b=new int[10];
private int[] c=new int[10];
public int n;
public Vector()
{
for(int i=0; i<10;i++)
{
a[i]=b[i]=c[i]=0;
}
}
public void Input(int []a, int n)
{
for(int i=0; i<n;i++)
a[i]=Int32.Parse(Console.ReadLine());
}

KHOA CNTT

Ex

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

public void Input()
{
Console.Write("Nhap n = ");
n=Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Nhap vector a.");
Input(a,n);
Console.WriteLine("Nhap vector b.");
Input(b,n);
}
public void Add()
{
for(int i=0; i<n;i++)
c[i]=a[i]+b[i];

3.12

public void Show(int []a, int n)
{
for(int i=0; i<n;i++)
Console.Write(" "+a[i]);
}
public void Show()
{
Console.WriteLine("\nVector a.");
Show(a,n);
Console.WriteLine("\nVector b.");
Show(b,n);
Add();
Console.WriteLine("\nVector c = a +
b.");
Show(c,n);
}

KHOA CNTT

}

Vector ob=new Vector();
ob.Input();
ob.Show();
Console.ReadLine();

static void Main(string[] args)
{

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Result???
Nhận xét
 Có 2 hàm trùng tên: Input(),
Show()
 Số lượng đối số?
 Nếu có 2 hàm trùng tên, số
lượng đối số, kiểu đối số
giống nhau -> định nghĩa
như vậy đúng?
4.12

TOÁN TỬ TRÙNG TÊN
 Để tính tổng của a, b. Cách thực hiện?
• Cách 1:
double a=5, b=6;
double m=a+b;
public double Tinh(double a, double b)
{ return(a+b); }
Để có kết quả, gọi hàm: double m = Tinh(a,b);

• Cách 2: Định nghĩa hàm
+
+
+

• Cách nào dễ hiểu hơn???

 Cho phép thực hiện phép cộng của các đối tượng với nhau.
 Ví dụ: khai báo đối tượng có 3 tọa độ x,y,z
ToaDo M1(x1, y1, z1);
ToaDo M2(x2, y2, z2);
ToaDo M3;

5.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 Nếu định nghĩa phép cộng: M3=M1+M2 thì việc cộng 2 đối tượng
M1 và M2 hoàn toàn giống phép cộng trong số học.

KHOA CNTT

Cú pháp

6.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

• Khi tạo một toán tử cho một lớp là đã thực việc nạp chồng
(overloaded) những toán tử đ...
1.12
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 6: Tính đa hình
Sdng nhiu dng mà không quan tâm đến các chi tiết
cth
Còn gi là np chng hay trùng tên (overloading)
Có 2 loi:
Hàm trùng tên
Toán t trùng tên
Ví d: Hàm Console.WriteLine
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“TpHCM”);
Console.WriteLine(“Tuoi” +25);
Console.WriteLine(“Ky tu: ” +’A’);
Hàm có các đối skhác nhau, nhưng chcó 1 tên
Trong 1 chương trình có thcó 2 hàm to trùng tên
nhưng có hàm có đối s, có hàm li không có đối s.
Chương 6: Tính đa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Tính đa hình - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 6: Tính đa hình 9 10 61