Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: Mô hình dòng dữ liệu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/14/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/14/2008

1

Chương VII
MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU
DFD (DATA FLOW DIAGRAM)

9/14/2008

2

1

9/14/2008

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Sơ đồ DFD là công cụ dùng để diễn tả lại thành
phần xử lý của hệ thống. Chúng được dùng để mô
hình hóa qui trình xử lý trong hoạt động cấu trúc
các yêu cầu của hệ thống. diễn tả dữ liệu di chuyển
trong hệ thống thông tin, bằng cách:
◦ Diễn tả mối kết hợp giữa các dòng dữ liệu.
◦ Diễn tả nơi chứa dữ liệu.
◦ Diễn tả thành phần xử lý biến đổi dữ liệu.
Sơ đồ DFD còn gọi là sơ đồ xử lý vì nó chỉ ra sự di
chuyển dữ liệu giữa các thành phần xử lý.
9/14/2008

3

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Sơ đồ DFD logic diễn tả hệ thống làm gì mà không
diễn tả làm điều đó như thế nào, tập trung vào các
họat động của hệ thống mà không tập trung vào hệ
thống sẽ được tạo dựng ra làm sao.
Sơ đồ DFD vật lý diễn tả hệ thống sẽ được thực
hiện như thế nào, trong đó có đề cập đến cả phần
cứng, phần mềm, tập tin và con người.

9/14/2008

4

2

9/14/2008

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Công dụng:
◦ Xác định yêu cầu của NSD nghĩa là trong phần
đặc tả vấn đề ta có thể sử dụng sơ đồ DFD để
diễn tả hoạt động của hệ thống hiện hành.
◦ Dùng làm phương tiện trao đổi giữa Phân tích
viên và Người sử dụng
◦ Xây dựng tài liệu đặc tả thiết kế xử lý.
9/14/2008

5

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Các thành phần dùng để biểu diễn sơ đồ DFD:
◦ Xử lý (process) : là thành phần biến đổi dữ liệu
đầu vào để tạo dữ liệu đầu ra. Dòng dữ liệu rời ô
xử lý phải có tên khác với dòng dữ liệu vào ô xử
lý. Mỗi xử lý phải được đặt tên theo một trong 3
dạng sau:
Tên hệ thống như Cửa hàng cho thuê băng đĩa.
Tên hệ thống con Phân hệ kế tóan, Phân hệ chi
trả tiền lương
Một động từ như tạo đơn hàng mới, kiểm tra
khách hàng, tính thuế suất bán,…
9/14/2008

6

3

9/14/2008

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Dòng dữ liệu (data flow): là thành phần thể hiện
các mẫu dữ liệu đi vào, ra một xử lý. Đầu mũi tên
chỉ điểm đến của mẫu dữ liệu. Mỗi dòng dữ liệu
phải được đặt tên bằng một danh từ thể hiện phần
tử dữ liệu hay một cấu trúc dữ liệu như Đơn hàng,
Đơn hàng hợp lệ, đơn hàng đã thanh tóan, ....
Dòng dữ liệu là cầu nối:
◦ Giữa hai xử lý.
◦ Từ kho dữ liệu đến xử lý hay ngược lại.
◦ Từ tác nhân ngoài đến xử lý hay ngược lại.

9/14/2008

7

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ
DỮ LIỆ
LIỆU
Cấu trúc chi tiết của dòng dữ liệu không được thể
hiện trên sơ đồ DFD mà được thể hiện ở từ điển dự
án.

Thông tin SV

Dòng dữ liệu

9/14/2008

8

4

9/14/2008

SƠ Đ...
9/14/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/14/2008
Chương VIIChương VII
MÔ HÌNH DÒNG D LIU MÔ HÌNH DÒNG D LIU
DFD (DATA FLOW DIAGRAM)DFD (DATA FLOW DIAGRAM)
9/14/2008 2
Chương 7: Mô hình dòng dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7: Mô hình dòng dữ liệu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 7: Mô hình dòng dữ liệu 9 10 615