Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 Phân vùng ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

Ch−¬ng 7

Ph©n vïng ¶nh
1. Kh¸i qu¸t chung
• Mét vµi kh¸i niÖm
- Mét vïng ¶nh R (Region) : lµ tËp hîp cña c¸c ®iÓm ¶nh cã cïng chung c¸c thuéc tÝnh
thuéc vÒ mét ®èi t−îng trong ¶nh.
- Ph©n vïng ¶nh (segmentation): lµ qu¸ tr×nh ph©n ho¹ch tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh X thµnh c¸c
tËp con cña c¸c vïng ¶nh Ri tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau :
∀i Ri ≠ ∅ , ∀i, j i ≠ j, Ri ∩ R j = ∅ et X = ∪ Ri , Ri bao gåm c¸c pixel cã thuéc tÝnh chung.
i

• C¸c h−íng tiÕp cËn cña ph©n vïng ¶nh
- Ph©n vïng dùa trªn ®é ®ång ®Òu, ®é t−¬ng tù vÒ møc x¸m vµ vÒ c¸c thuéc tÝnh cña c¸c
pixel trong mçi vïng.
- Ph©n vïng dùa trªn t¸ch biªn dùa trªn sù biÕn thiªn cña hµm ®é s¸ng hay møc x¸m
• C¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu cña ph©n vïng ¶nh : - TiÒn xö lý
- Qu¸ tr×nh ph©n vïng (thuËt to¸n)
- ®¸nh nh·n ph©n t¸ch c¸c vïng vµ hiÖu chØnh

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

• Mét sè ph−¬ng ph¸p ph©n vïng

- Ph©n vïng dùa trªn sù ph©n líp c¸c ®iÓm ¶nh trong kh«ng gian thuéc tÝnh mét chiÒu
hoÆc kh«ng gian thuéc tÝnh nhiÒu chiÒu,
- Ph©n vïng theo ph−¬ng ph¸p cÊu tróc,
- Ph©n vïng dùa trªn biÓu diÔn vµ xö lý ®a ph©n gi¶i,
- Ph©n vïng dùa trªn ph©n tÝch kÕt cÊu (texture).

2. C¸c thuéc tÝnh cña ®iÓm ¶nh vµ cña vïng ¶nh
•
•
•
•
•
•

Thuéc tÝnh biªn ®é
®é ®ång ®Òu vÒ møc x¸m, ®é t−¬ng ph¶n
Thuéc tÝnh tÇn sè
Thuéc tÝnh thèng kª, tham sè th«ng kª
Thuéc tÝnh h×nh häc, tham sè h×nh häc
Thuéc tÝnh cÊu tróc (texture) ...

3. Ph−¬ng ph¸p ph©n líp
• Sù ph©n líp
- Kh¸i niÖm vÒ líp c¸c c¸ thÓ (c¸c phÇn tö) : tËp hîp c¸c phÇn tö cã chung thuéc tÝnh
- Sù ph©n líp : ph©n lo¹i c¸c phÇn tö vÒ c¸c líp theo c¸c tiªu chuÈn vÒ thuéc tÝnh
- Mét vïng ¶nh Rk ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c pixel thuéc vÒ mét líp Ck
Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

• Ph−¬ng ph¸p ph©n líp c¸c ®iÓm ¶nh trong kh«ng gian thuéc tÝnh ®a chiÒu

Tiªu chuÈn ph©n líp : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vect¬ thuéc tÝnh
• Ph©n líp c¸c ®iÓm ¶nh trong kh«ng gian thuéc tÝnh 1 chiÒu : thuéc tÝnh biªn ®é
- Tiªu chuÈn ph©n líp dùa trªn c¸c ng−ìng gi¸ trÞ møc x¸m gi÷a c¸c vïng
- ThuËt to¸n ISODATA (Iterative Self Organization DATa Analysis)
B−íc ®Çu (t = 0)
+ ®o¸n nhËn sè líp M
+ Lùa chän c¸c gi¸ trÞ ng−ìng ban ®Çu gi÷a c¸c líp Tj(0)
B−íc lÆp (t = 1, 2 ...) :
+ Thùc hiÖn ph©n líp theo c¸c ng−ìng Tj(t-1)
+ TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh trong mçi líp mk(t)
+ TÝnh c¸c gi¸ trÞ ng−ìng míi Tj(t) theo c¸c gi¸ trÞ mk(t)
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn lÆp
B−íc cuèi: + Ph©n...
®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
Xö lý ¶nh NguyÔn ThÞ Hoµng Lan
Ch¬ng 7
Ph©n vïng ¶nh
1. Kh¸i qu¸t chung
Mét vµi kh¸i niÖm
- Mét vïng ¶nh R (Region) : lµ tËp hîp cña c¸c ®iÓm ¶nh cã cïng chung c¸c thuéc tÝnh
thuéc vÒ mét ®èi tîng trong ¶nh.
- Ph©n vïng ¶nh (segmentation): lµ qu¸ tr×nh ph©n ho¹ch tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh X thµnh c¸c
tËp con cña c¸c vïng ¶nh R
i
tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau :
R
i
i
,
=
R
j
i
jiji
R
,, et
i
R
i
X
=
, R
i
bao gåm c¸c pixel cã thuéc tÝnh chung.
C¸c híng tiÕp cËn cña ph©n vïng ¶nh
- Ph©n vïng dùa trªn ®é ®ång ®Òu, ®é t¬ng tù vÒ møc x¸m vµ vÒ c¸c thuéc tÝnh cña c¸c
pixel trong mçi vïng.
- Ph©n vïng dùa trªn t¸ch biªn dùa trªn biÕn thiªn cña hµm ®é s¸ng hay møc x¸m
C¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu cña ph©n vïng ¶nh : - TiÒn xö lý
- Qu¸ tr×nh ph©n vïng (thuËt to¸n)
- ®¸nh nh·n ph©n t¸ch c¸c vïng vµ hiÖu chØnh
Chương 7 Phân vùng ảnh - Trang 2
Chương 7 Phân vùng ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương 7 Phân vùng ảnh 9 10 550