Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 – Ra vào dữ liệu

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 7 – Ra vào dữ liệu

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 7.

Smith Nguyen Studio.2

Chương 7 : Ra vào dữ liệu
Đề mục
7.1

Giới thiệu

7.2

Dòng – Stream

7.2.2

Các file header thư viện iostream

7.2.3

Các đối tượng và các lớp I/O

7.3

Xuất theo dòng

7.3.1

Xuất các biến kiểu char*.

7.4

Nhập theo dòng

7.4.1

Các thành viên get và getline

7.4.2

Các thành viên peek, putback, và ignore

7.5

I/O không định dạng sử dụng read, write, và gcount

7.6

Giới thiệu về các stream manipulator

7.7

Các trạng thái lỗi của dòng

7.8

Đồng bộ một dòng ra và một dòng vào

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 7.

Smith Nguyen Studio.3

Chương 7 : Ra vào dữ liệu
Đề mục (tiếp)
7.9

File và dòng (stream)

7.10

File truy nhập tuần tự

7.11

Các hàm định vị cho file truy nhập tuần tự

7.12

Các rắc rối khi cập nhật file truy nhập tuần tự

7.13

File truy nhập ngẫu nhiên

7.13.1

Dữ liệu thô và dữ liệu định dạng

7.13.2

Ghi file truy nhập ngẫu nhiên

7.13.3

Ghi dữ liệu vào vị trí tùy ý trong file truy nhập ngẫu nhiên

7.13.4

Đọc tuần tự dữ liệu từ file truy nhập ngẫu nhiên

7.14

Ví dụ: Chương trình quản lý giao dịch

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 7.

7.1

Smith Nguyen Studio.4
Giới thiệu

• C++ I/O
– Hướng đối tượng
• sử dụng tham chiếu, chồng hàm, chồng toán tử

– An toàn về các kiểu dữ liệu
• nhạy cảm với kiểu dữ liệu
• báo lỗi nếu kiểu không khớp

– có thể dùng cho cả kiểu người dùng tự định nghĩa và các
kiểu chuẩn
• làm cho C++ có khả năng mở rộng

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 7.

7.2

Smith Nguyen Studio.5
Dòng - Stream

• Stream – dòng:
–
–
–
–

chuỗi byte, kết thúc bởi ký hiệu end_of_file
Input: từ bàn phím, đĩa... vào bộ nhớ
Output: từ bộ nhớ ra màn hình, máy in...
file cũng được coi là một dòng

• Các dòng cổ điển
– vào/ra char (1 byte)
– các ký tự giới hạn bảng mã ASCII

• Các thư viện dòng chuẩn
– Một số ngôn ngữ cần các bảng chữ cái đặc biệt
– Unicode
• kiểu ký tự wchar_t

– Có thể thực hiện I/O với các ký tự Unicode
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 7.

Smith Nguyen Studio.6
7.2.2 Các file header thư viện iostream
• thư viện iostream
– có các header file với hàng trăm chức năng vào/ra
– <iostream.h>
•
•
•
•

vào chuẩn – Standard input (cin)
ra chuẩn – Standard output (cout)
dòng báo lỗi không có bộ nhớ đệm – Unbuffered error (cerr)
dòng báo lỗi có dùng bộ nhớ đệm – Buffered error (clog)

– <iomanip.h>
• các stream manipulator (có tham số) để định dạ...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 7.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 7 – Ra vào d liu
Smith Nguyen Studio.
Chương 7 – Ra vào dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7 – Ra vào dữ liệu - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Chương 7 – Ra vào dữ liệu 9 10 12