Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: String

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

So sánh các chuỗi ký tự
xác định chuỗi con đầu, cuối
xác định vị trí ký tự trong chuỗi

REMOVE(), PADLEFT(),

STRING.FORMAT()
CONCAT()
JOIN()
INSERT()
COPYTO()
TRIMSTART(), TRIMEND(),

Chương 7: String
Phương thức
Phương thức
Phương thức
Phương thức
Phương thức
Phương thức
TRIM()
Phương thức
PADRIGHT()
Phương thức
Phương thức
Phương thức
1.12

Phương thức STRING.FORMAT()

2.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Ngay gio hien hanh: 12/7/2007 2:33:45PM

using System;
class STR1
{
static void Main(string[] args)
{
int x=15;
string s1=String.Format(“ {0} X {1}={2}”,x,3, x*3);
string s2=String.Format(“Ngay gio hien hanh: {0}”,
DateTime.Now);
Console.WriteLine(“{0}\r\n {1}”, s1,s2);
Console.ReadLine();
Kết quả ???
}
15x3=45
}

 Định dạng một chuỗi kết hợp nhiều dạng khác nhau

KHOA CNTT

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Phương thức CONCAT(): Nối chuỗi
using System;
class STR2
{
static void Main(string[] args)
{
string s1=“Hello”;
string s2=“world”;
Console.WriteLine(String.Concat(s1,” “,s2));
Console.ReadLine();
Kết quả ???
Hello world
}
}
3.12

Phương thức JOIN()

4.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

using System;
class STR3
{
static void Main(string[] args)
{
string [] s1={“Hello”, “and”, “welcome”,”to”,”you”};
string s2=“----”;
for(int i=0;i<s1.Length;i++)
Console.WriteLine(“ “+s1[i]);
Console.WriteLine(String.Join(s2,s1));
Console.ReadLine();
Hello and welcome to you
}
}
Hello ----and----welcome----to----you

 Chèn chuỗi con vào giữa các chuỗi nhỏ

KHOA CNTT

Phương thức INSERT()

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 Chèn một chuỗi con vào một chuỗi đã cho tại
vị trí n.

5.12

using System;
class STR4
{
static void Main(string[] args)
{
string s1=“One a time”;
Console.WriteLine(“s1: “+s1);
Console.WriteLine(s1.Insert(4, “ upon”));
Console.ReadLine();
s1: Once a time
}
}
Once upon a time

Kết quả ???
KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Phương thức COPYTO()
 Copy chèn đè chuỗi con của s1 vào s2

6.12

using System;
class STR5
{
static void Main(string[] args)
{
string s1=“Hello beautiful world”;
char [] s2={‘V’,’i’,’e’,’t’,’ ‘,’n’,’a’,’m’};
Console.WriteLine(“s1: “+s1);
Console.WriteLine(s2);
s1.CopyTo(6,s2,0,4);
Console.WriteLine(“s2: “+s2);
Console.WriteLine(“s1: “+s1);
Console.ReadLine();
}
}

Kết quả ???
KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Phương thức TRIMSTART(), TRIMEND(),
TRIM()

7.12

 TrimStart(): cắt bỏ khoảng trắng ở đầu chuỗi
 TrimEnd(): cắt bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi
 Trim(): cắt bỏ khoảng trắng ở 2 đầu chuỗi
using System;
class STR6
{
static void Main(string[] arg...
1.12
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 7: String
Phương thức STRING.FORMAT()
Phương thức CONCAT()
Phương thức JOIN()
Phương thức INSERT()
Phương thức COPYTO()
Phương thức TRIMSTART(), TRIMEND(),
TRIM()
Phương thức REMOVE(), PADLEFT(),
PADRIGHT()
Phương thức So sánh các chui ký t
Phương thức xác đnh chuỗi con đầu, cui
Phương thức xác đnh vtrí ký ttrong chui
Chương 7: String - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7: String - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 7: String 9 10 412