Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 Ảnh nhị phân & xử lý ảnh nhị phân

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2331 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch−¬ng 8
¶nh nhÞ ph©n vμ xö lý ¶nh nhÞ ph©n
• ¶nh nhÞ ph©n

⎧⎪

⎫⎪

⎪⎩

⎪⎭

B = ⎨s ∈ X : Y ( s) = 1⎬
0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
0

NhÞ ph©n hãa t¹o ¶nh nhÞ ph©n

0
1
1
1
1
0
0
0

⎧
⎪1 neu X (m, n ) ≥ θ
Y (m, n) = ⎪⎨
⎪
⎪⎩0 neu X (m, n ) < θ

Ý nghÜa øng dông cña ¶nh nhÞ ph©n
®¨c ®Æc vµ ph−¬ng ph¸p xö lý ¶nh nhÞ ph©n
- Xö lý ký hiÖu, Xö lý cÊu tróc h×nh häc
- Cë së cña c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý : lý thuyÕt tËp h¬p, ®¹i sè
logic, lý thuyÕt ®å thÞ ...
• M· hãa ¶nh nhÞ ph©n
- M· hãa dùa trªn ®Þnh d¹ng ¶nh ®a møc x¸m
- M· hãa ®−êng biªn,
- M· ho¸ vïng dùa trªn cÊu tróc c©y tø ph©n
- §¸nh nh·n c¸c vïng liªn th«ng, ®¸nh nh·n ®−êng biªn
• C¸c to¸n c¬ b¶n xö lý h×nh thÓ (morphological operations).
C¸c phÐp biÕn h×nh d¹ng
• X−¬ng ®èi t−îng ¶nh vµ c¸c ph−¬ng ph¸p t×m x−¬ng ¶nh,
lµm m¶nh ¶nh
• Tham sè ho¸ vµ m« h×nh biÓu diÔn h×nh d¹ng ®èi t−îng
C¸c phÐp biÓu diÔn h×nh d¹ng:
PhÐp biÕn ®æi Hough
C¸c miªu t¶ Fourier
- TrÝch trän c¸c ®Æc tr−ng h×nh d¹ng ®Ò nhËn d¹ng ®èi t−îng
trong ¶nh, ph©n tÝch c¶nh (thÞ gi¸c m¸y)
1

MÃ HÓA ẢNH NHỊ PHÂN

Các phương pháp chủ yếu mã hóa ảnh nhị phân
• Mã hóa ảnh nhị phân trong khuôn dạng ảnh đa mức xám
8 mặt phẳng bit ảnh nhị phân: mã hóa không tổn hao
• Mã hóa đường bao hình dạng đối tượng bằng 8 vector hình học
3
2
1
(code Freeman): ảnh vector
0

4
5

6

7

• Mã hóa vùng ảnh nhị phân dựa trên cấu trúc cây tứ phân
«quadtree»: Ma trận điểm X(m,n) với m,n ∈ [1,N], N = 2k.
•

Mã hóa loạt dài (RLE - Run Length Encode)
CÁC TOÁN TỬ XỬ LÝ HÌNH THỂ - MORPHOLOGY
( Các phép biến đổi hình dạng)
Các toán tử (bộ lọc) cơ sở
Ký hiệu: B: tập các điểm đối tượng (điểm đen)
S: Phần tủ cấu trúc (còn gọi là mặt nạ biến đổi hình)
• Phép co (Erosion):

BΘS = {x, S x∈B}

• Phép dãn (Dilation):

B ⊕ S = {x, S x ∩ B ≠ ∅}

• Phép mở (opening):

B o S = ⎛⎜⎝ BΘS ⎞⎟⎠ ⊕ S

• Phép đóng (closing):

B • S = ⎛⎜⎝ B ⊕ S ⎞⎟⎠ΘS

• Quan hệ giữa các phép toán:

BΘS ⊆ B o S ⊆ B ⊆ B • S ⊆ B ⊕ S
2

X−¬ng ¶nh vμ ph−¬ng ph¸p t×m x−¬ng
¶nh nhÞ ph©n
• Mét sè kh¸i niÖm
- X−¬ng ®èi t−îng ¶nh (x−¬ng ¶nh nhÞ ph©n - skeleton) : Lµ sù biÓu diÔn
h×nh d¹ng ®èi t−îng ¶nh b»ng c¸c ®−êng m¶nh cã ®é dµy 1 pixel tho¶
m·n c¸c yªu cÇu sau :
+ X−¬ng ph¶i n»m ë bªn trong vµ ë trung t©m bÒ dµy cña ®èi t−îng
+ X−¬ng ph¶i ®ñ m¶nh,
+ X−¬ng ph¶i thÓ hiÖn h×nh d¸ng cña ®èi t−îng,
+ X−¬ng ph¶i cã cïng sè thµnh phÇn liªn th«ng, c¸c nh¸nh, c¸c lç,
c¸c khe nh− h×nh d¸ng ®èi t−îng,
+ X−¬ng ph¶i kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÔu,
...
1
Ch¬ng 8
¶nh nhÞ ph©n vμ xö lý ¶nh nhÞ ph©n
nh nhÞ ph©n
BsXYs=∈ =
:()1
0 0 0 00000
1 1 0 00011
1 1 0 00011
1 1 1 00111
1 1 1 00111
0 1 1 11110
0 1 1 11110
0 0 0 11000
NhÞ ph©n hãa t¹o ¶nh nhÞ ph©n
<
=
θ
θ
),(0
),(1
),(
nmXneu
nmXneu
nmY
Ý nghÜa øng dông cña ¶nh nhÞ ph©n
®¨c ®Æc vµ ph¬ng ph¸p xö lý ¶nh nhÞ ph©n
- Xö lý ký hiÖu, Xö lý cÊu tróc h×nh häc
- Cë së cña c¸c ph¬ng ph¸p xö lý : lý thuyÕt tËp h¬p, ®¹i sè
logic, lý thuyÕt ®å thÞ ...
M· hãa ¶nh nhÞ ph©n
- M· hãa dùa trªn ®Þnh d¹ng ¶nh ®a møc x¸m
- M· hãa ®êng biªn,
- M· ho¸ vïng dùa trªn cÊu tróc c©y tø ph©n
- §¸nh nh·n c¸c vïng liªn th«ng, ®¸nh nh·n ®êng biªn
C¸c to¸n c¬ b¶n xö lý h×nh thÓ (morphological operations).
C¸c phÐp biÕn h×nh d¹ng
X¬ng ®èi tîng ¶nh vµ c¸c ph¬ng ph¸p t×m x¬ng ¶nh,
lµm m¶nh ¶nh
Tham sè ho¸ vµ m« h×nh biÓu diÔn h×nh d¹ng ®èi tîng
C¸c phÐp biÓu diÔn h×nh d¹ng:
PhÐp biÕn ®æi Hough
C¸c miªu t¶ Fourier
- TrÝch trän c¸c ®Æc trng h×nh d¹ng ®Ò nhËn d¹ng ®èi tîng
trong ¶nh, ph©n tÝch c¶nh (thÞ gi¸c m¸y)
Chương 8 Ảnh nhị phân & xử lý ảnh nhị phân - Trang 2
Chương 8 Ảnh nhị phân & xử lý ảnh nhị phân - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương 8 Ảnh nhị phân & xử lý ảnh nhị phân 9 10 947