Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8: Các lệnh thực thi văn bản

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 8

CÁC LỆNH THỰC THI VB
8.1 Tổng quát về các lệnh thực thi VB
 Ta đã biết giải thuật để giải quyết 1 vấn đề nào đó là trình tự các công việc nhỏ
hơn, nếu ta thực hiện đúng trình tự các công việc nhỏ hơn này thì sẽ giải quyết
được vấn đề lớn.
 VB (hay ngôn ngữ lập trình khác) cung cấp 1 tập các lệnh thực thi, mỗi lệnh thực thi
được dùng để miêu tả 1 công việc nhỏ trong 1 giải thuật với ý tưởng chung như sau
:
 Nếu tồn tại lệnh thực thi miêu tả được công việc nhỏ của giải thuật thì ta dùng
lệnh thực thi này.


Nếu công việc nhỏ vẫn còn quá phức tạp và không có lệnh thực thi nào miêu
tả được thì ta dùng lệnh gọi thủ tục (Function, Sub, Property) trong đó thủ tục
là trình tự các lệnh thực hiện công việc nhỏ này...

 Hầu hết các lệnh thực thi có chứa biểu thức và dùng kết quả của biểu thức này để
quyết định công việc kế tiếp cần được thực hiện  ta thường gọi các lệnh thực thi
là các cấu trúc điều khiển.
 Để dễ học, dễ nhớ và dễ dùng, VB (cũng như các ngôn ngữ khác) chỉ cung cấp 1
số lượng rất nhỏ các lệnh thực thi :
 Nhóm lệnh không điều khiển :
o Lệnh gán dữ liệu vào 1 biến.
o Lệnh gán tham khảo đến đối tượng vào 1 biến tham khảo.
 Nhóm lệnh tạo quyết định :
o Lệnh kiểm tra điều kiện luận lý If ... Then ... Else
o Lệnh kiểm tra điều kiện số học Select Case
 Nhóm lệnh lặp :
o Lệnh lặp Do ... Loop
o Lệnh lặp For ... Next

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.

o Lệnh lặp For Each ... Next 
 Nhóm lệnh gọi thủ tục :
o Lệnh gọi thủ tục
o Lệnh thoát khỏi cấu trúc điều khiển Exit
7.2 Lệnh gán dữ liệu

 Lệnh được dùng nhiều nhất trong 1 chương trình là lệnh gán giá trị dữ liệu vào 1
vùng nhớ để lưu trữ lại dữ liệu này hầu sử dụng lại nó sau đó. Chúng ta đã thấy
lệnh này nhiều lần trong các chương trước, bây giờ chúng ta nói rõ hơn về nó.
Cú pháp :
lvar = expr


biểu thức bên phải sẽ được tính để tạo ra kết quả (1 giá trị cụ thể thuộc 1
kiểu cụ thể), giá trị này sẽ được gán vào ô nhớ do lvar qui định. Trước khi
gán, VB sẽ kiểm tra kiểu của 2 phần tử (qui tắc kiểm tra sẽ được trình bày
sau).

 lvar thường là 1 biến dữ liệu cơ bản, nhưng có thể đệ qui theo qui tắc :
o nếu lvar là biến dãy thì 1 phần tử dãy có thể là lvar.
o nếu lvar là biến dữ liệu người dùng thì 1 field của nó có thể là lvar.
o nếu lvar là biến đối tượng thì 1 thuộc tính của đối tượng có thể là lvar.
Ví dụ :
dblDispValue = dbl...
Chương 8
CÁC LỆNH THỰC THI VB
8.1 Tổng quát về các lệnh thực thi VB
Ta đã biết giải thuật để giải quyết 1 vấn đề nào đó trình tự các công việc nhỏ
hơn, nếu ta thực hiện đúng trình tự các công việc nhỏ hơn này tsgiải quyết
được vấn đề lớn.
VB (hay ngôn ngữ lập trình khác) cung cấp 1 tập các lệnh thực thi, mỗi lệnh thực thi
được dùng để miêu tả 1 công việc nhỏ trong 1 giải thuật với ý tưởng chung như sau
:
Nếu tồn tại lệnh thực thi miêu tả được công việc nhỏ của giải thuật thì ta dùng
lệnh thực thi này.
Nếu công việc nhỏ vẫn còn qphức tạp không có lệnh thực thi o miêu
tả được thì ta dùng lệnh gọi thủ tục (Function, Sub, Property) trong đó thủ tục
là trình tự các lệnh thực hiện công việc nhỏ này...
Hầu hết các lệnh thực thi có chứa biểu thức dùng kết quả của biểu thức y đ
quyết định ng việc kế tiếp cần được thực hiện ta thường gọi các lệnh thực thi
là các cấu trúc điều khiển.
Để dễ học, dễ nhdễ dùng, VB (cũng như các ngôn ngữ khác) chỉ cung cấp 1
số lượng rất nhỏ các lệnh thực thi :
Nhóm lệnh không điều khiển :
o
Lệnh gán dữ liệu vào 1 biến.
o
Lệnh gán tham khảo đến đối tượng vào 1 biến tham khảo.
Nhóm lệnh tạo quyết định :
o Lệnh kiểm tra điều kiện luận lý If ... Then ... Else
o Lệnh kiểm tra điều kiện số học Select Case
Nhóm lệnh lặp :
o
Lệnh lặp Do ... Loop
o Lệnh lặp For ... Next
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 8: Các lệnh thực thi văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8: Các lệnh thực thi văn bản - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 8: Các lệnh thực thi văn bản 9 10 499