Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8: Sắp thứ tự

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 8: Sắp thứ tự

G
K
H

Khái niệm
Sắp thứ tự:
Đầu vào: một danh sách
Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên
khóa

Phân loại:
Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin
Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ

Giả thiết:
Sắp thứ tự nội
Sắp tăng dần
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

2

Insertion sort

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

3

Insertion sort - Danh sách liên tục

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

4

Giải thuật insertion sort – Danh sách
liên tục
Algorithm Insertion_sort
Input: danh sách cần sắp thứ tự
Output: danh sách đã được sắp thứ tự
1. for first_unsorted = 1 to size
//Tìm vị trí hợp lý để chèn giá trị đang có vào
1.1. current = list[first_unsorted]
1.2. position = first_unsorted
1.3. while (position>0 and list[position - 1] > current)
//Dời chỗ các phần tử lớn về sau
1.3.1. list[position] = list[position - 1]
1.3.2. position = position - 1
//Chép phần tử trước đó vào đúng vị trí của nó
1.4. list[position - 1] = current
End Insertion_sort
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

5

Ví dụ xây dựng heap ban đầu
Bước 1

0
p

1
c

2
y

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
r

Bước 2

0
p

1
c

2
y

3
r

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 3

0
p

1
c

2
y

3
r

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 3’

0
p

1
r

2
y

3
c

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 4

0
p

1
r

2
y

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
c

0
y

1
r

2
p

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
c

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

63

Đánh giá Heap sort
Trường hợp xấu nhất:
C = 2n lg n + O(n)
M = n lg n + O(n)

So với Quick sort
Trung bình: chậm hơn quick sort
Xấu nhất: O(n lg n) < n(n-1)/2

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

64

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 8: S p th tươ
Ch ng 8: S p th tươ
Chương 8: Sắp thứ tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8: Sắp thứ tự - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 8: Sắp thứ tự 9 10 300