Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 9: File

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 9:File

KIỂU FILE
Khái niệm
• File lưu dạng text thông thường(text stream)
• File lưu dạng nhị phân (binary stream)

KIỂU FILE
• Dạng text (text stream)
+ Các chuỗi lưu dạng
text
+ Có thể ở xem bình
thường.
+ Mỗi lần ghi một chuỗi
phải thêm ký tự xuống
dòng ‘\n’

• Dạng nhị phân(binary
stream)
+ Các chuỗi lưu dưới
dạng được mã hóa
binary.
+ Không mở xem dạng
thông thường.
+ Mỗi lần ghi tùy thuộc
dữ liệu thông thường
dùng struct.

THAO TAC TRÊN FILE
1. Mở file (xem có nhiều mode để mở)
2. Thao tác (đọc, ghi )
3. Đóng file.

Mở File Text Stream
Syntax
FILE *fopen(const char *filename, const
char *mode);
Ví dụ:
FILE *fp;
fp=fopen("INPUT.TXT","w");// w có
nghĩa mở để ghi

Ghi File Binary Stream
Syntax:
size_t fwrite(const void *buffer, size_t numbytes, size_t count, FILE *fp);
struct NhanVien
{
char MNV[10];
char HoTen[MAX];
char DiaChi[MAX] ;
char Phai[4];//nhap Nam, Nu
bool CBQL;
};
NhanVien nv[10];

fwrite(&nv[i], sizeof(nv[i]), 1, f);

Doc file
0 MNV

0 1

HoTen

Tuan

DiaChi

123 CMTT

Phai

Nam

CBQL
1 MNV

NV[0]

1
1 2

HoTen

Huyen

DiaChi

TDT

Phai

Nu

CBQL

0

...
CH NG 9:FileƯƠ
CHƯƠNG 9: File - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 9: File - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 9: File 9 10 150