Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9 : Nén ảnh tĩnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 9

NÐn ¶nh tÜnh
Dung l−îng th«ng tin vµ vÊn ®Ò nÐn d÷ liÖu
•
•
•
•
•
•

VÝ dô vÒ dung l−îng th«ng tin ®a ph−¬ng tiÖn
Mét trang v¨n b¶n (text) : 2 Kbytes
Mét ¶nh mµu (800 x 600 x 24 bits) : 1,4 Mbytes
30 minutes video (800x600 x24 bits, 25 ¶nh/s): 64,8 Gbytes
Tèc ®é dßng bÝt video : 275 Mbit/s
30 phót ©m thanh tho¹i sè (8kHz, 8 bits) : 14 Mbytes
30 minutes audio CD (44.1kHz, 16 bits, stereo) : 316 Mbytes
30 minutes audio (48kHz, 20 bits, stereo) : 432 Mbyte.

NÐn ?
Image Compression
Nguyen Thi Hoang Lan

1

Giíi thiÖu chung vÒ nÐn ¶nh
Mét sè kh¸i niÖm
• NÐn d÷ liÖu ¶nh : biÕn ®æi dßng th«ng tin ¶nh thµnh tõ m·
nh»m gi¶m ®é d− thõa th«ng tin
• C¸c ®é d− thõa th«ng tin : D− thõa th«ng tin vÒ kh«ng gian,
vÒ thêi gian, ®é d− thõa phæ vµ d− thõa do ®é c¶m thô.
• Ph©n lo¹i ¶nh theo thêi gian
- ¶nh tÜnh (Still Image) : ¶nh tù nhiªn thu nhËn (chôp), ¶nh
®å häa (vÏ), cã d− thõa kh«ng gian vµ ®é d− thõa vÒ c¶m thô.
- ¶nh ®éng (Motion Image) gåm ¶nh video, ¶nh ®éng chuyªn
dông, ho¹t h×nh, biÕn thiªn theo thêi gian; Cã c¸c lo¹i d− thõa
vÒ kh«ng gian, thêi gian, phæ vµ d− thõa do ®é c¶m thô.
Dung l−îng th«ng tin : l−u tr÷, truyÒn (t«c ®é dßng bit)
Image Compression
Nguyen Thi Hoang Lan

2

C¸c tham sè chÊt l−îng nÐn ¶nh
•

Tû sè nÐn :
KÝch th−íc d÷ liÖu ban ®Çu
- Tû sè :

CR =

- Tû sè bit :

KÝch th−íc d÷ liÖu sau nÐn

; (vÝ dô 40:1)

Sè bit sau khi nÐn

Nb =

Tæng sè ®iÓm ¶nh

(bpp)

- Tèc ®é dßng bÝt (®èi víi ¶nh ®éng) : bit/s
•

•

ChÊt l−îng nÐn
- NÐn cã mÊt m¸t th«ng tin (lossless)
- NÐn kh«ng m©t m¸t th«ng tin (lossy) : MSE, SNR
§é phøc t¹p
- VÒ thêi gian nÐn : NÐn thêi gian thùc/ kh«ng thêi gian thùc.
- VÒ kh«ng gian, bé nhí
Image Compression
Nguyen Thi Hoang Lan

3

Kh¸i qu¸t vÒ ph−¬ng ph¸p nÐn ¶nh tÜnh
Ph©n lo¹i ph−¬ng ph¸p nÐn ¶nh
• NÐn kh«ng mÊt m¸t th«ng tin: c¸c ph−¬ng ph¸p m· ho¸ d÷ liÖu
• NÐn cã mÊt m¸t th«ng tin: ph−¬ng ph¸p nÐn dùa trªn phÐp
biÕn ®æi ¶nh
¶nh ®Çu vµo

Xö lý

M· ho¸

Dßng d÷ liÖu
0011
Gi¶i m·

Xö lý
Image Compression
Nguyen Thi Hoang Lan

¶nh ®Çu ra
4

C¸c ph−¬ng ph¸p m· ho¸ c¬ b¶n
kh«ng mÊt m¸t th«ng tin
♦ M· lo¹t dµi (RLE) : Dïng sè ®Õm ®Ó thay
♦
♦
♦
♦

thÕ c¸c ®iÓm gièng nhau lÆp l¹i.
M· Shannon- Fano : Dïng c¸c côm bit cã
®é dµi thay ®æi ®Ó m· ho¸.
M· Huffman : Sö dông ®Æc ®iÓm m· ho¸
cña Shannon- Fano víi ý t−ëng : kÝ hiÖu cã
kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn nhiÒu cã tõ m· ng¾n.
M· Lemple- Ziv : Dùa trªn viÖc x©y dùng
vµ tra tõ ®iÓn.
M· dù ®o¸n (prediction) : Dùa trªn qu¸
tr×nh t¹o ®iÓm tuÇn tù vµ luËt dù ®o¸n.
Image Compression
Nguyen...
Image Compression
Nguyen Thi Hoang Lan
1
Ch¬ng 9
NÐn ¶nh tÜnh
Dung lîng th«ng tin vµ vÊn ®Ò nÐn d÷ liÖu
VÝ dô vÒ dung lîng th«ng tin ®a ph¬ng tiÖn
Mét trang v¨n b¶n (text) : 2 Kbytes
Mét ¶nh mµu (800 x 600 x 24 bits) : 1,4 Mbytes
30 minutes video (800x600 x24 bits, 25 ¶nh/s): 64,8 Gbytes
Tèc ®é dßng bÝt video : 275 Mbit/s
30 phót ©m thanh tho¹i sè (8kHz, 8 bits) : 14 Mbytes
30 minutes audio CD (44.1kHz, 16 bits, stereo) : 316 Mbytes
30 minutes audio (48kHz, 20 bits, stereo) : 432 Mbyte.
NÐn ?
Chương 9 : Nén ảnh tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9 : Nén ảnh tĩnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 9 : Nén ảnh tĩnh 9 10 479