Ktl-icon-tai-lieu

Chương II: CÁC KIỂU DỮ LIỆU THAO TÁC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/23/2009

Chương II
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng
g

CÁC KIỂU DỮ LIỆU
THAO TÁC
1

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên không dấu
g y có dấu
2. Số nguyên
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

1/23/2009

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên không dấu
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN
2. Số nguyên có dấu
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Ở dạng biểu diễn số âm dùng bit dấu và trị tuyệt đối, bit có
t
trọng
sốố cao nhất
hất sẽẽ quy định
đị h dấu
dấ cho
h sốố cóó trị
t ị tuyệt
t ệt đối ngay
sau, nếu bằng 0 Æ số dương, 1 Æ âm.
Dạng bù 1 sẽ biểu diễn số âm bằng việc đảo các trạng thái bit
của số dương tương ứng, đảo từ 1 qua 0, và ngược lại.
Dạng bù 2 (sẽ được xét cụ thể ở mục dưới) sẽ biểu diễn số âm
bằng dạng bù 1 của nó công thêm 1.
ÆTrong ba cách,
cách 2 cách đầu đơn giản về tư duy,
duy nhưng không
có lợi cho việc thực hiện phép toán hoặc mất trị trong tầm (2
trị 0, và -0, thực ra là 1 trị).
4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

1/23/2009

SỐ NGUYÊN BÙ 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

SỐ NGUYÊN BÙ 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

1/23/2009

SỐ NGUYÊN BÙ 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN SỐ
HỌC

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1. Cộng và trừ:
¾ Các
Cá phép
hé toán
t á số
ố học
h trên
t ê các
á số
ố bù 2 hoàn
h à toàn
t à
tương tự như trên các số thập phân mà độc giả đã
biết.
¾ Phép cộng sẽ thực hiện từ phải qua trái, từng ký
số, mỗi lần như vậy ta có một ký số tổng và một
ký số nhớ.
nhớ

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

1/23/2009

PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN SỐ
HỌC
1. Cộng và trừ:
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN SỐ
HỌC
1. Cộng và trừ:
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

1/23/2009

KiỂU DỮ LiỆU DẤU CHẤM ĐỘNG
(FLOATING POINT DATA TYPE)

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

19

KiỂU DỮ LiỆU DẤU CHẤM ĐỘNG
(FLOATING POINT DATA TYPE)

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

20

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

1/23/2009

KiỂU DỮ LiỆU DẤU CHẤM ĐỘNG
(FLOATING POINT DATA TYPE)
Trường hợp đặc biệt:
9Bit mũ: 11111111
•Phần trị bằng 0 Æ số là dương vô cực hay âm vô cực tùy
vào bit dấu
Phần trị khác 0 Æ không phải là số: NaN (Not a
•Phần
Number) Æ không quan tâm tới dấu

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9Bit mũ: 00000000 Æ số mũ là -126 (tức là 2-126)

21

KiỂU DỮ LiỆU DẤU CHẤM ĐỘNG
(FLOATING POINT DATA TYPE)

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

22

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

11

...
1/23/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
1
Chương II
CBGD: ThS.Trn Anh Dũn
g
CÁC KIU D LIU
THAO TÁC
g
1
KIU D LIU S NGUYÊN
1. S nguyên không du
2. S n
g
u
y
ên có du
gy
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
2
Chương II: CÁC KIỂU DỮ LIỆU THAO TÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II: CÁC KIỂU DỮ LIỆU THAO TÁC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương II: CÁC KIỂU DỮ LIỆU THAO TÁC 9 10 167