Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG III: CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG
TƯƠNG TÁC GIỮA CON
NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH

I. Mô hình tương tác
II. Phương thức tương tác
III. Ngữ cảnh tương tác
1

Mở đầu
• Tương tác đòi hỏi sự tham gia của
người dùng và hệ thống
– Người dùng và hệ thống sử dụng ngôn ngữ
khác nhau
– Cả hai đều rất phức tạp và khác nhau theo
cách thức mà chúng thu nhận, lưu trữ, xử
lý và truyền tin

• Giao diện: thực hiện phép chuyển đổi
để hệ thống máy tính và con người có
thể hiểu nhau nhằm thực hiện một tác
nhiệm

2

Khái niệm
• Mô hình là gì ?
– Mô tả, biểu diễn về một đối tượng, quá
trình, v.v.
– Ví dụ:

• Mô hình tương tác là gì ?
– Mô tả biểu diễn về quá trình tương tác giữa
con người ND và máy tính

• Nghiên cứu mô hình tương tác cho
phép
– Hiểu cái gì đang diễn ra trong quá trình
tương tác giữa người dùng và hệ thống
– Xác định các nguồn gốc, nguyên nhân khó
khăn trong quá trình tương tác
3

Phân loại
• Theo quan điểm của người dùng: Mô
hình chu trình thực hiện đánh giá
(execution-evaluation cycle)
– Mô hình do Donald Norman đề xuất (head
of the Apple Research Laboratories, and
Professor of Cognitive Science at University
of California, San Diego)

• Theo quan điểm của tương tác: Mô
hình khung làm việc (framework)
– Mô hình do Abowd and Beale đề xuất (Prof
at Georgia Tech,)

4

1. Mô hình chu trình thực hiện - đánh
giá
• Tương tác gồm 7
giai đoạn:
– Thiết lập mục đích
– Hình thành chủ ý
– Đặc tả dãy hành động
– Thực hiện hành động
– Cảm nhận trạng thái
của hệ thống
– Phân tích trạng thái của
hệ thống
– Đánh giá trạng thái của
hệ thống với mục đích
5

1. Mô hình chu trình thực hiện - đánh
giá

6

1. Mô hình chu trình thực hiện - đánh
giá

7

Bài tập
• Có 3 bài toán thiết kế sau:
– Thiết kế giao tiếp người máy thông qua tiếng nói
– Thiết kế giao tiếp người máy thông qua cử chỉ tay
– Thiết kế giao tiếp thông qua cảm ứng

• Hãy cụ thể hóa từng bước theo mô hình thực hiện
đánh giá của mỗi bài toán trên

Gestures
Speech
Touch

8

1. Mô hình chu trình thực hiện - đánh
giá
•  Ưu điểm:
– Gần gũi với sự hiểu biết của chúng ta về tương tác người
dùng máy tính
– Người dùng hình thành kế hoạch hành động
– Kế hoạch hành động được thực hiện bởi máy tính
– Trong quá trình thực hiện, người dùng quan sát kết quả
trả về qua giao diện và quyết định các hành động tiếp
theo
– Mô hình Norman là phương tiện hữu ích để hiểu tương
tác: đơn giản, cụ thể

•  Nhược điểm:
– Chỉ xem xét hệ thống theo quan điểm của người dùng,
chưa chú ý đến giao tiếp với hệ thống qua tương tác

9

2. Mô hình khung tương tác
• Cung ...
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG
TƯƠNG TÁC GIỮA CON
NGƯỜI MÁY TÍNH
I. hình tương tác
II. Phương thức tương tác
III. Ngữ cảnh tương tác
1
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH 9 10 225