Ktl-icon-tai-lieu

Chương IV CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU C

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/2/2009

Chương IV
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

VÀ
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA C
1

DANH HIỆU
o

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

o

Danh hiệu là tên của hằng, biến, hàm... hoặc các
ký hiệu đã được quy định đặc trưng cho một thao
tá nào
tác
à đó.
đó
Danh hiệu có hai loại:
‰ Ký hiệu.
‰ Danh hiệu: Từ khóa và danh hiệu.

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

2/2/2009

DANH HIỆU
‰

Ký hiệu (symbol): là các dấu đã được C quy định
để biểu diễn cho một thao tác nào đó.
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Æ Một dấu biểu diễn một thao tác

3

DANH HIỆU
‰

Ký hiệu (symbol): là các dấu đã được C quy định
để biểu diễn cho một thao tác nào đó.
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Æ Hai dấu biểu diễn một thao tác

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/2/2009

DANH HIỆU
‰

Danh hiệu (Identifier): là các từ khóa của ngôn
ngữ hoặc tên của các hằng, biến, hàm trong C.
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

VD: if, for, while, …

5

DANH HIỆU

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Chú ý: Một danh hiệu có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới
6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/2/2009

DANH HIỆU

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

DANH HIỆU

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/2/2009

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN CỦA C

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN CỦA C

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

2/2/2009

CÁC PHÉP TOÁN CỦA C

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

67

CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT
CHƯƠNG TRÌNH C

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

68

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

34

2/2/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

69

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

70

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

35

...
2/2/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương IV
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
CÁC THÀNH PHN CƠ BN
CÁC KIU D LIU CA C
1
DANH HIU
o Danh hiulàtên cahng, biến, hàm... hoc các
hiu đã được quy định đặctrưng cho mtthao
à
đó
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
cn
à
o
đó
.
o Danh hiucóhailoi:
Ký hiu.
Danh hiu: T khóa và danh hiu.
2
Chương IV CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương IV CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU C - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương IV CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU C 9 10 465