Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY)

KHÁI NIỆM
• Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có
cùng một kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ
gọi là kiểu phần tử.
• Kiểu phần tử có thể là: số, ký tự….
• Mỗi phần tử được xác định bởi một chỉ số
biểu thị vị trí của phần tử trong mảng.

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

KHÁI NIỆM
• Nếu mảng có n phần tử thì chỉ số của các phần
tử có giá trị từ 0 đến n-1.
• Số phần tử trong mảng được gọi là kích thước
của mảng. luôn cố định, phải được xác định
trước và không đổi trong suốt quá trình thực
hiện chương trình.

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

MẢNG 1 CHIỀU

Khai báo mảng
• Khai báo mảng với số phần tử tường minh
<Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>
• Ví dụ: int a[5]

Giá trị

a

a
a[0]

a[1]

a[2]

a[3]

a[4]

7

5

a[0]

a[1]
Vị trí

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

3
a[2]

8
a[3]

6
a[4]

Tìm kiếm
int search2 (int m[ ][ ], int n, int m, int x, int &r, int &c)
{
int i=0, j=0;
r = -1; c = -1;
for (; i<n; i++)
for (; j<m; j++)
if (m[i][j] == x )
{
c= i;
r = j;
return (1);
}
return (-1);
Giảng Viên: Nguyễn
}
Văn Thắng

Sắp xếp
Sắp xếp trên mảng một chiều:
Viết hàm
sort(a[ ],n)
sắp xếp một mảng n phần tử theo thứ tự tăng.
Sắp xếp trên mảng một chiều:
Nguyên tắc sắp xếp mảng hai chiều là đưa toàn bộ
giá trị của mảng hai chiều ra một mảng một chiều,
tiếp theo sắp xếp trên mảng một chiều này và cuối
cùng là đưa các giá trị từ mảng một chiều vào mảng
hai chiều. Viết hàm sort2(a[][COLS],n) dể sắp xếp
GiảngCOLS
Viên: Nguy
ễnần tử theo thứ tự
một mảng n dòng,
cột ph
Văn Thắng
tăng.

...
CH NG IV:M NG(ARRAY)ƯƠ
CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY) 9 10 585