Ktl-icon-tai-lieu

Chương IX : POINTER

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/3/2009

Chương IX
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

POINTER
1

KHÁI NIỆM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Trong ngôn ngữ C, mỗi biến và chuỗi ký tự đều được lưu trữ
trong bộ nhớ và có địa chỉ riêng, địa chỉ này xác định vị trí của
chúng trong bộ nhớ Æ C đưa ra kiểu dữ liệu pointer (tạm dịch là
con trỏ) đểể khai báo cho các biến
ế lưu địa chỉ.
Đây là một kiểu dữ liệu đặc biệt và được sử dụng nhiều trong
một chương trình C.
Một biến có kiểu pointer có thể lưu được dữ liệu trong nó, là địa
chỉ của một đối tượng đang khảo sát.
Biến
Chuỗi
Hàm
2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

2/3/2009

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Có nghĩa là khi khai báo,
báo biến
hệ_số_a thì được cấp phát một
vùng nhớ trong bộ nhớ máy
tính. Địa chỉ đầu của vùng nhớ
này chính là địa chỉ của biến
hệ_số_a: &hệ_số_a

3

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Kết
ế quả của phép toán lấy
ấ địa chỉ của một biến
ế là một hằng
ằ
pointer hằng trỏ đến biến đó, địa chỉ hằng này có thể được
xem như một giá trị để gán vào biến pointer.
Hằng pointer cũng có thể là tên mảng hoặc tên hàm.

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/3/2009

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/3/2009

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/3/2009

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

THAO TÁC TRÊN POINTER

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

2/3/2009

POINTER TRỎ ĐẾN HÀM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

67

POINTER TRỎ ĐẾN HÀM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

68

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

34

2/3/2009

ỨNG DỤNG
•

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

•

Danh sách liên kết là stack
ƒ Đưa một phần tử vào stack – thao tác push
ƒ Lấy một phần tử từ stack – thao tác pop
ƒ Xem stack
ƒ Khởi động stack
Danh sách liên kết là queue
ƒ Thêm một thông tin vào queue – thao tác add
ƒ Lấy một thông tin khỏi queue – thao tác delete
ƒ Xem trị hiện hành của phần tử đầu của queue
ƒ Khởi động queue

69

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

70

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

35

...
2/3/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương IX
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
POINTER
1
KHÁI NIM
Trong ngôn ng C, mibiếnvàchuikýtựđu đượclưutr
trong b nh địach riêng, địach này xác định v trí ca
chúng trong b nh Æ C đưarakiud liu pointer (tmdch là
ế
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
con tr) đ
khai
b
áo cho các
b
i
ế
nlưu địach.
Đây mtkiud liu đặcbitvàđượcs dng nhiutrong
mtchương trình C.
Mtbiếncókiu pointer có th lưu đượcd liu trong nó, địa
ch camt đốitượng đang khosát.
Biến
2
Biến
Chui
Hàm
Chương IX : POINTER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương IX : POINTER - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương IX : POINTER 9 10 913