Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình con

Được đăng lên bởi quanghao29
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI
Bài 1 :
Dùng thủ tục chuyển một số tự nhiên n cho trước sang hệ cơ số 2 .
Bài 2 :
Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0
Bài 3 :
Hãy viết lại thủ tục Insert đối với một chuỗi kí tự cho trước tùy ý .
Bài 4 :
Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau :
_ Lập thủ tục nhập ba số thực dương a , b , c từ bàn phím .
_ Lập thủ tục kiểm tra xem ba số trên có lập thành ba cạnh của tam giác hay không ?
_ Viết thủ tục tính diện tích của tam giác .
_ Viết thủ tục tính các trung tuyến của tam giác .
_ Viết hoàn thiện chương trình chính .
Bài 5 :
Giải phương trình x + y + z = 12 trong phạm vi số nguyên không âm với điều kiện x < 4 .
Bài 6 :
Cho trước các số N , a , b , c tự nhiên . Giải phương trình sau trong phạm vi số nguyên
không âm x + y + z = N với điều kiện x < a , y < b , z < c .
Bài 7 :
Viết thủ tục Compare ( S1 , S2 : String ; Var Kq : String ) thực hiện công việc sau : so
sánh hai xâu S1 và S2 , tìm tất cả các kí tự có trong cả hai xâu trên . Xâu Kq sẽ chứa tất cả
các kí tự đó , mỗi kí tự chỉ được nhớ một lần .
Bài 8 :
Viết hàm tính D (St1 , St2) , với U, V là hai xâu kí tự bất kì , là tổng số các kí tự không
giống nhau trong hai xâu trên , mỗi loại kí tự chỉ được nhớ một lần . Ví dụ D (‘aabba’ ,
‘bcdd’) = 2 vì chỉ có hai kí tự a và d là không giống nhau trong các xâu trên .
Bài 9 :
Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện các công việc của thực đơn sau :
1. Nhập dữ liệu ( nhập số tự nhiên n ) .
2. Phân tích ra thừa số nguyên tố ( phân tích n thành tích các số nguyên tố ) .
3. Thoát khỏi chương trình .

BÀI GIẢI
Bài 1 :
Dùng thủ tục chuyển một số tự nhiên n cho trước sang hệ cơ số 2 .
Procedure Change ( n : integer ; Var
(* thủ tục chuyển số tự nhiên n cho
hệ cơ số 2 và được lưu ở trong
Type
b : Array[0 .. 1] Of Char = ('0'
Var
du , So : Integer ;
S : String ;

St : String ) ;
trước sang
xâu St *)
, '1') ;

Begin
S := '' ; (* xâu rỗng *)
So := n ;
Repeat
Du := So mod 2 ;
So :=So div 2 ;
S := b[du] + s ;
Until So = 0 ;
St := S ;
End ;

Bài 2 :
Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Uses Crt ;
Var a, b, c, x1, x2: real;
(*================================*)
Procedure Nhapabc(var aa,bb,cc: real);
Begin
Write('a='); Readln(aa);
Write('b='); Readln(bb);
Write('c='); Readln(cc);
End;
(*=================================*)
Procedure GPTB2;
Var Delta: real;
Begin
Delta:=sqr(b)-4*a*c;
If Delta<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem.')
Else
If Delta=0 then
Begin
Write('Phuong trinh co nghiem kep : ');
Write('x1,2=',-b/(...
ĐỀ BÀI
Bài 1 :
Dùng thủ tục chuyển một số tự nhiên n cho trước sang hệ cơ số 2 .
Bài 2 :
Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax
2
+ bx + c = 0
Bài 3 :
Hãy viết lại thủ tục Insert đối với một chuỗi kí tự cho trước tùy ý .
Bài 4 :
Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau :
_ Lập thủ tục nhập ba số thực dương a , b , c từ bàn phím .
_ Lập thủ tục kiểm tra xem ba số trên có lập thành ba cạnh của tam giác hay không ?
_ Viết thủ tục tính diện tích của tam giác .
_ Viết thủ tục tính các trung tuyến của tam giác .
_ Viết hoàn thiện chương trình chính .
Bài 5 :
Giải phương trình x + y + z = 12 trong phạm vi số nguyên không âm với điều kiện x < 4 .
Bài 6 :
Cho trước các số N , a , b , c tự nhiên . Giải phương trình sau trong phạm vi số nguyên
không âm x + y + z = N với điều kiện x < a , y < b , z < c .
Bài 7 :
Viết thủ tục Compare ( S1 , S2 : String ; Var Kq : String ) thực hiện công việc sau : so
sánh hai xâu S1 và S2 , tìm tất cả các kí tự có trong cả hai xâu trên . Xâu Kq sẽ chứa tất cả
các kí tự đó , mỗi kí tự chỉ được nhớ một lần .
Bài 8 :
Viết hàm tính D (St1 , St2) , với U, V là hai xâu kí tự bất kì , là tổng số các kí tự không
giống nhau trong hai xâu trên , mỗi loại kí tự chỉ được nhớ một lần . Ví dụ D (‘aabba’ ,
‘bcdd’) = 2 vì chỉ có hai kí tự a và d là không giống nhau trong các xâu trên .
Bài 9 :
Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện các công việc của thực đơn sau :
1. Nhập dữ liệu ( nhập số tự nhiên n ) .
2. Phân tích ra thừa số nguyên tố ( phân tích n thành tích các số nguyên tố ) .
3. Thoát khỏi chương trình .
Chương trình con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình con - Người đăng: quanghao29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình con 9 10 340