Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình cụ thể bài tập C ( Ưu tiên code trên Dev C )

Được đăng lên bởi Dong Song Bang
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7449 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Chương trình cụ thể bài tập C
( Ưu tiên code trên Dev C )
Câu 1: Chương trình giải Phương trình bậc 2:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
float a, b, x;
printf("Nhap so a, b: ");
scanf(" %f %f", &a, &b);
if(a==0){
if(b==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem");
else printf("Phuong trinh vo nghiem");
}
else {
x=-b/a;
printf("Phuong trinh co nghiem la %.2f", x);
}
getch();
}
Câu 2: Chương trình giải phương trình bậc 2:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main(){
float a, b, c, x, delta, x1, x2;
printf("Nhap so a, b, c: ");
scanf(" %f %f %f", &a, &b, &c);
if(a==0){
if(b==0) {
if(c==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem");
else printf("Phuong trinh vo nghiem");
}
else {
x=-c/a;
printf("Phuong trinh co nghiem la %.2f", x);
}
}
else{
delta= b*b-4*a*c;
Nguyễn Thành Long C12CN2 ­ PTIT
01644439236

Page 1

x1=(-b-sqrt(delta))/2*a;
x1=(-b+sqrt(delta))/2*a;
printf("Phuong trinh co nghiem la x1= %.2f , x2= %.2f", x1, x2);
}
getch(); }
Câu 3: Nhập vào độ dài a, b, c. Kiểm tra xem a, b ,c có phải là 3 cạnh của tam giác không,
nếu có thì là tam giác gì:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
int a, b, c;
printf("Nhap 3 do dai a, b, c: ");
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
if(a+b>c || a+c>b || b+c>a){
if(a==b==c) printf("a, b, c la do dai cua tam giac deu");
else {
if(a==b || a==c || b==c) printf("a, b, c la do dai cua tam giac can");
else {
if(a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c==a*a+b*b) printf("a, b, c la do dai cua 1
tam giac vuong");
else printf("a, b, c la do dai cua mot tam giac thuong");
}
}
}
else printf("a, b, c khong phai la do dai cua mot tam giac");
getch();
}
Câu 4: Kiểm tra m xem có phải là số nguyên tố:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include<math.h>
main()
{
int i,n,flag=1;
do
{
printf("nhap n:");
scanf("%d",&n);
}
Nguyễn Thành Long C12CN2 ­ PTIT
01644439236

Page 2

while (n<=1);
for(i=2;i<=sqrt(n);i++)
if(n%i==0)
flag=0;
if(flag==1 || n==2)
printf("Day la so nguyen to");
else
printf("Day ko phai la so nguyen to");
getch();
}
Câu 5: Cho dãy số thực x1, x2, ….., xn. Tính tổng các số > 0 và tích các số < 0:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i,n;
float x[100], tong, tich;
printf("Nhap so phan tu cua day so: ");
scanf("%d", &n);
for(i=1; i<=n; i++){
printf("Nhap x[%d]: ", i);
scanf("%f", &x[i]);
}
tong=0;
tich=1;
for(i=1; i<=n; i++){
if(x[i]>0) tong=tong+x[i];
else {
if(x[i]<0) tich=tich*x[i];
}
}
printf("Tong cac so > 0 la %.2f \n Tich cac so < 0 là %.2f", tong, tich);
getch();
}
Câu 6: Cho dãy số thực x1, ...
Chương trình cụ thể bài tập C
( Ưu tiên code trên Dev C )
Câu 1: Chương trình giải Phương trình bậc 2:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
float a, b, x;
printf("Nhap so a, b: ");
scanf(" %f %f", &a, &b);
if(a==0){
if(b==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem");
else printf("Phuong trinh vo nghiem");
}
else {
x=-b/a;
printf("Phuong trinh co nghiem la %.2f", x);
}
getch();
}
Câu 2: Chương trình giải phương trình bậc 2:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main(){
float a, b, c, x, delta, x1, x2;
printf("Nhap so a, b, c: ");
scanf(" %f %f %f", &a, &b, &c);
if(a==0){
if(b==0) {
if(c==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem");
else printf("Phuong trinh vo nghiem");
}
else {
x=-c/a;
printf("Phuong trinh co nghiem la %.2f", x);
}
}
else{
delta= b*b-4*a*c;
Nguy n Thành Long C12CN2 - PTIT Page 1
01644439236
Chương trình cụ thể bài tập C ( Ưu tiên code trên Dev C ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình cụ thể bài tập C ( Ưu tiên code trên Dev C ) - Người đăng: Dong Song Bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương trình cụ thể bài tập C ( Ưu tiên code trên Dev C ) 9 10 817