Ktl-icon-tai-lieu

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Sài Gòn

Được đăng lên bởi vndeveloper12-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
--------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH ĐÀO TẠO
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012
----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 1971 /ĐHSG-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)
Tên chương trình
Trình độ đào tạo
Ngành
Loại hình đào tạo

:
:
:
:

Kỹ sư Công nghệ thông tin
Đại học
Công nghệ thông tin – Mã ngành: 52480201
Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo kỹ sư các ngành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm, mạng máy
tính; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm
vững lý thuyết, và thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản, nắm vững kiến thức cơ bản
và chuyên sâu về các chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát
triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của xã hội. Trên cơ sở các kiến thức được
trang bị ở trình độ đại học, người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu,
tự bồi dưỡng và tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học sau đại học và trên đại học.
Sinh viên khi tốt nghiệp đã được trang bị kiến thức để có thể đảm nhiệm các
công việc sau:
• Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên
cứu và các trường đại học, cao đẳng.
• Giảng dạy Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp và dạy nghề.
• Quản lý các dự án, các hệ thống thông tin, mạng truyền thông ở các cơ quan,
ngành, tổng cục, công ty…
• Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống và lập trình viên chuyên nghiệp cho
các công ty trong và ngoài nước.
• Tiếp tục được đào tạo sau đại học để nhận các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trở
thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm.
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA : 150 tín chỉ
(Chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.)

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Chương trình Giáo dục đại học ngành Công nghệ Thông tin

1

5. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

6. THANG ĐIỂM
Theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 ...
Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC SÀI GÒN
--------------------------
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH ĐÀO TO : CÔNG NGH THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TO : ĐẠI HC
TP. H CHÍ MINH, NĂM 2012
----------------------
Chương Trình Đào Tạo Đại Học Sài Gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương Trình Đào Tạo Đại Học Sài Gòn - Người đăng: vndeveloper12-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chương Trình Đào Tạo Đại Học Sài Gòn 9 10 793