Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo TCN tin học văn phòng

Được đăng lên bởi nhanhieptv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ LĐTBXH TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
DÂN TỘC NỘI TRÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-TTCNDTNT ngày … tháng … năm
2013 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú)


Tên nghề: Tin học văn phòng
Mã nghề: 50480201
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (tốt
nghiệp trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
* Kiến thức
- Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các
phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
- Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn
phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.
* Kỹ năng
- Soạn thảo được văn bản theo mẫu Nhà nước ban hành, đúng theo nội
dung yêu cầu;
- Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;
- Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;
- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;
- Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn
phòng.
2. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao
động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của
công;
+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;
+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;
+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
- Thể chất và quốc phòng
+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;
+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành
Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động
quốc ...
SỞ LĐTBXH TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DÂN TỘC NỘI TRÚ
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-TTCNDTNT ngày … tháng … năm
2013 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú)

Tên nghề: Tin học văn phòng
Mã nghề: 50480201
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (tốt
nghiệp trung học sở thì học thêm phần văn hoá ph thông theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
* Kiến thức
- Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các
phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
- Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn
phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.
* Kỹ năng
- Soạn thảo được văn bản theo mẫu N nước ban hành, đúng theo nội
dung yêu cầu;
- Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;
- Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;
- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;
- Đề xuất được biện pháp xử các sự cố thường gặp cho các máy văn
phòng.
2. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức
+ hiểu biết một s kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
+ ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động k thuật, lao
động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
Chương trình đào tạo TCN tin học văn phòng - Trang 2
Chương trình đào tạo TCN tin học văn phòng - Người đăng: nhanhieptv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương trình đào tạo TCN tin học văn phòng 9 10 569