Ktl-icon-tai-lieu

chuong trinh đào tạo

Được đăng lên bởi minh-bui
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 5103 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐNCN ngày
tháng
năm 2009 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội)
Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 40520405
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống
điện công nghiệp và dân dụng.
- Kỹ năng:
+ Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp
nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm
cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp, hướng
dẫn các bậc thợ thấp hơn.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Nhận thức
Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến
pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định
hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền
+ Đạo đức - tác phong
Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội
Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và
làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân
sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành
mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu
của công việc.
- Thể chất - Quốc phòng
+ Thể chất
1

Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí
nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế.
Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc
+ Quốc phòng
Hiểu biết về những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình
giáo dục quốc phòng
Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực
hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2550...
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐNCN ngày tháng năm 2009 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội)
Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 40520405
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống
điện công nghiệp và dân dụng.
- Kỹ năng:
+ Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề cấp
nghề đ hoàn thành công việc chuyên môn. tính độc lập chịu trách nhiệm
nhân. khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp, hướng
dẫn các bậc thợ thấp hơn.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Nhận thức
hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến
pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu định
hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền
+ Đạo đức - tác phong
Trung thành với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Hội
Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và
làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
Yêu nghề, ý thức cộng đồng tác phong làm việc của một công dân
sống trong hội công nghiệp. thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành
mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
Luôn ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu
của công việc.
- Thể chất - Quốc phòng
+ Thể chất
1
chuong trinh đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuong trinh đào tạo - Người đăng: minh-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
chuong trinh đào tạo 9 10 340