Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình giảng dạy Win CC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình giảng dạy
WinCC

Chöông trình giaûng daïy WinCC
I/ Yeâu caàu caáu hình vaø Caùch caøi ñaët WINCC :
1/ Caáu hình :
Yeâu caàu veà caáu hình cuûa maùy tính cho vieäc caøi ñaët Wincc :
CPU :
Pentium III , 800MB trôû leân
RAM:
128 MB trôû leân
OÅ cöùng :
OÅ cöùng coøn troáng cho vieäc caøi ñaët >500MB
WinCC phaûi ñöôïc caøi ñaët cho heä ñieàu haønh Win NT4.0,Win 2000,hoaëc WinXp
Thoâng thöôøng ngaøy nay heä thoáng maùy tính thöôøng duøng laø Win2000 hoaëc WinXp ( töø
PIII trôû leân ) do vaäy yeâu caàu veà caáu hình phaàn cöùng khoâng quaù khoù ñoái vôùi heä ñieàu
haønh hieän taïi.
Caáu hình maùy tính neâu ôû treân laø caáu hình coù theå chaïy ñöôïc cho WinCC,neáu coù ñieàu
kieän duøng Pentium IV thì heä thoáng chaïy seõ toát hôn,ñôõ toán thôøi gian hôn nhieàu

2/ Yeâu caàu :
Phaàn meàm Wincc 5.0
Phaàn meàm SQL cho Wincc
Service pack 2 ( ñoái vôùi heä ñieàu haønh duøng Win 2000,coøn ñoái vôùi WinXp thì
khoâng caàn duøng ,maø chæ caàn choïn theâm Query laø ñuû).

3/ Caøi ñaët WinCC:
¾ Ñöa ñóa Wincc autorun vaøo trong oå CD chôø cho ñóa töï ñoäng chaïy.

¾ Choïn Install SIMATIC WinCC baèng caùch Click vaøo Install SIMATIC Wincc

¾ Ñieàn thoâng tin ngöôøi söû duïng,teân coâng ty vaø soá Serial ( neáu coù ) hoaëc laø demo
roài choïn Next.

¾ Choïn ngoân ngöõ cho vieäc söû duïng roài choïn Next

¾ Choïn öùng duïng ngöôøi duøng,coù 3 öùng duïng ngöôøi duøng cho pheùp choïn,vaø phaûi
chuù yù ñeán yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå.

¾ Choïn Option cho vieäc caøi ñaët Help,Communication…..roài click Next.

¾ Caøi ñaët baûn quyeàn ,neáu coù baûn quyeàn thì choïn option treân,coøn khoâng coù baûn
quyeàn hoaëc laø mua baûn quyeàn sau thì choïn option döôùi,tröôøng hôïp khoâng coù
baûn quyeàn thì chöông trình vaãn chaïy bình thöôøng nhöng chæ chaïy ñöôïc ôû traïng
thaùi demo,nghóa laø chæ chaïy trong 1 khoaûng thôøi gian cho pheùp maø thoâi.
Choïn Next ñeå tieáp tuïc.

Caøi ñaët Tag Simulator :

¾ Ñeå coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa Tag trong quaù trình chaïy ,ta phaûi caøi ñaët Tag
Simulator

Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua Industrial Ethernet :

Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua TCP/IP :

Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua OPC :

Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua PROFIBUS :

...
Chương trình ging dy
WinCC
Chương trình giảng dạy Win CC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình giảng dạy Win CC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương trình giảng dạy Win CC 9 10 332