Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình khung access

Được đăng lên bởi Quang Hướng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HỆ QUẢN TRỊ CỞ SỞ DỮ LIỆU
(MICROSOFT ACCESS)
Mã số mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun: 75h
(Lý thuyết: 30h; Thực hành: 42h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn
học chung, các môn cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc.
- Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Sau khi học xong mô đun này sinh viên có khả năng:
- Hiểu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
- Xây dựng được các mối quan hệ giữa các bảng.
- Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.
- Thực hiện truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng.
- Thiết kế đuợc các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng.
- Viết chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
Tên các bài trong mô đun
Lý
Thực
Kiểm
TT
Tổng số
thuyết
hành
tra *
1 Tổng quan về hệ quản trị CSDL
3
3
0
0
Microsoft Access
2 Xây dựng bảng (TABLE)
15
5
9
1
3 Truy vấn dữ liệu (Query)
20
8
11
1
4 Xây dựng FORM
12
5
7
0
5 Macro
13
5
7
1
6 Báo biểu (Report)
12
4
8
0
Cộng
75
30
42
3
*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access

1

Mục tiêu của bài:
- Biết được xuất xứ phần mềm acces, khả năng của access, vì sao phải dùng
access
- Khởi động và thoát được access
- Hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL
- Thao tác được trên cửa sổ database
- Hiệu chỉnh được cơ sở dữ liệu
Nội dung của bài:
Thời gian: 3h (LT: 3h;)
1. Giới thiệu chung về Access
Thời gian:
0.5h
2. Cách khởi động, kết thúc chương trình
Thời gian: 0.5h
3. Các khái niệm cơ bản
Thời gian: 0.5h
4. Một số thao tác trên cửa sổ database: Open, close, save,..
Thời gian:
0.5h
5. Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu: Hiệu chỉnh, thuộc tính, dữ liệu,..
Thời gian: 1h

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bài 2: Làm việc với bản (Table)
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được các khái niệm về bảng.
- Tạo lập được bảng
- Thiết lập được các trường, thuộc tính
- Thao tác được với dữ liệu ở dạng danasheet
Nội dung của bài:
Thời gian: 15h (LT: 5h; TH: 10h)
Khái niệm: bảng, trường, mẫu tin, kiểu dữ liệu, thuộc tính
Thời gian: 2h
Tạo lập bảng nhờ sự trợ giúp Wizard
Thời gian: 2h
Tự tạo lập bảng
Thời gian: 3h
Thuộc tính và trường
Thời gian: 2h
Làm việc với dữ liệu dạng Datasheet .
Thời gian: 1h
Quan hệ giữa các bảng
Thời gian: 1h
Bài 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU
M...
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HỆ QUẢN TRỊ CỞ SỞ DỮ LIỆU
(MICROSOFT ACCESS)
Mã số mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun: 75h (Lý thuyết: 30h; Thực hành: 42h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun:đun được bố t sau khi sinh viên học xong các môn
học chung, các môn cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc.
- Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Sau khi học xong mô đun này sinh viên có khả năng:
- Hiểu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
- Xây dựng được các mối quan hệ giữa các bảng.
- Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.
- Thực hiện truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng.
- Thiết kế đuợc các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng.
- Viết chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng số
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra *
1 Tổng quan về hệ quản trị CSDL
Microsoft Access
3 3 0 0
2 Xây dựng bảng (TABLE) 15 5 9 1
3 Truy vấn dữ liệu (Query) 20 8 11 1
4 Xây dựng FORM 12 5 7 0
5 Macro 13 5 7 1
6 Báo biểu (Report) 12 4 8 0
Cộng 75 30 42 3
*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access
1
Chương trình khung access - Trang 2
Chương trình khung access - Người đăng: Quang Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương trình khung access 9 10 585