Ktl-icon-tai-lieu

chương trình môn học cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi hue301188
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình: MH 25- Cơ sở dữ liệu

Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Nắm được các khái niệm về cơ sở dữ liệu.
- Hiểu được kiến trúc của 1 hệ cơ sở dữ liệu.
- Phân tích được các đặc điểm chung của dữ liệu,thông tin và tính độc lập dữ liệu.
- Phân loại được người dùng CSDL.
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Dữ liệu – thông tin
- Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và
hoạt động của con người trong đời sống xã hội.
- Dữ liệu là sự mã hóa của thông tin trong máy tính.
- Cơ sở dữ liệu là tập hợp tất cả các thông tin có liên quan tới nhau được lưu trữ
trong bộ nhớ, đĩa,…nhằm phục vụ một mục đích nào đó.
+ Ưu điểm của cơ sở dữ liệu
 Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó đảm bảo được tính
nhất quán và toàn vẹn.
 Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác nhau.
 Khả năng chia xẻ thông tin cho nhiều người sử dụng.
+ Những vấn đề mà cơ sở dữ liệu cần phải giải quyết
 Tính chủ quyền của dữ liệu: nó thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu, khả
năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu, vì
vậy người khai thác cơ sở dữ liệu phải có nhiệm vụ câp nhật các thông tin mới nhất
của cơ sở dữ liệu.
 Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng: do người sử
dụng được phép khai thác dữ liệu một cách đồng thồi vì vậy cần phải có một cơ chế

Tài liệu lưu hành nội bộ

Trang 1

Giáo trình: MH 25- Cơ sở dữ liệu

Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định

bảo mật và phân quyền hạn khai thác cơ sở dữ liệu. Các hệ điều hành nhiều người sử
dụng hay hệ điều hành cục bộ đều có cùng cấp cơ chế này.
 Tính tranh chấp dữ liệu: nhiều người được phép truy nhập cùng một lúc vào tài
nguyên dữ liệu của cơ sở dữ liệu với nhiều mục đích khác nhau, do đó cần thiết phải
có một cơ chế ưu tiên khi truy nhập dữ liệu. Cơ chế ưu tiên có thể được thực hiện
bằng việc cung cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.
 Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố: Việc quản lý tập trung có thể làm tăng
khả năng mất mát hoặc sai lệch thông tin khi có sự cố mất điện đột xuất hay một phần
đĩa lưu trữ cơ sở dữ liệu bị hư. Một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ sao lưu
ảnh đĩa cứng – tự động kiểm tra và khôi phục lỗi khi có sự cố.
1.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống các chương trình nhằm tạo lập, quản lý, sử
dụng, thay đổi, khai thác cơ sở dữ liệu.
- Cụ thể
+ Tạo một cơ sở dữ liệu
+ Cập nhật, thêm, sửa, xóa
+ Sắp xếp
+ Tìm ki...
Giáo trình: MH 25- Cơ sở dữ liệu Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Nắm được các khái niệm về cơ sở dữ liệu.
- Hiểu được kiến trúc của 1 hệ cơ sở dữ liệu.
- Phân tích đưc các đc điểm chung ca d liệu,thông tin và tính đc lập d liệu.
- Phân loại được người dùng CSDL.
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Dữ liệu – thông tin
- Thông tin sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và
hoạt động của con người trong đời sống xã hội.
- Dữ liệu là sự mã hóa của thông tin trong máy tính.
- Cơ sở dữ liệu tập hợp tất cả các thông tin có liên quan tới nhau được lưu trữ
trong bộ nhớ, đĩa,…nhằm phục vụ một mục đích nào đó.
+ Ưu điểm của cơ sở dữ liệu
Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất do đó đảm bảo được tính
nhất quán và toàn vẹn.
Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác nhau.
Khả năng chia xẻ thông tin cho nhiều người sử dụng.
+ Những vấn đề mà cơ sở dữ liệu cần phải giải quyết
Tính chủ quyền của dữ liệu: thể hiện phương diện an toàn dữ liệu, khả
năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu, vì
vậy người khai thác sở dữ liệu phải nhiệm vụ câp nhật các thông tin mới nhất
của cơ sở dữ liệu.
Tính bảo mật quyền khai thác thông tin của người sử dụng: do người sử
dụng được phép khai thác dữ liệu một cách đồng thồi vậy cần phải một chế
Tài liệu lưu hành nội bộ
Trang 1
chương trình môn học cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình môn học cơ sở dữ liệu - Người đăng: hue301188
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
chương trình môn học cơ sở dữ liệu 9 10 336