Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội

Được đăng lên bởi annguyen281
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội
Đề cương đề tài mã số: TH2458

Mục lục
Trang
Lời nói đầu......................................................................................... 2
Chương I: Khảo sát hiện trạng........................................................ 3
1.1 Nghiên cứu đề tài..................................................................... 3
1.2 Khảo sát thực tế........................................................................ 4
1.2.1 Quy trình, nghiệp vụ phòng quản lý nhân sự................... 6
1.2.2 Quy trình, nghiệp vụ phòng điều hành............................. 10
1.2.3 Quy trình, nghiệp vụ phòng kinh doanh........................... 16
1.3 Nhận xét về cơ sở thực tập....................................................... 23
1.4 Hướng giải quyết...................................................................... 23
Chương II: Phân tích – thiết kế hệ thống........................................ 26
2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng.................................................... 26
2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh....................................... 27
2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh............................................... 28
2.4 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh................................ 29
Chương III: Phân tích – thiết kế cơ sở dữ liệu............................... 44
3.1 Các thực thể.............................................................................. 44
3.2 Các thuộc tính của thực thể...................................................... 44
3.3 Mối liên hệ giữa các thực thể................................................... 46
3.4 Chuẩn hóa sang dạng chuẩn 3NF............................................. 47

Hệ thống Website :

Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com

3.5 Sơ đồ thực thể liên kết.............................................................. 50
3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu............................................................... 51
Chương IV: Cài đặt giải thuật và thiết kế giao diện...................... 58
4.1 Cài đặt giải thuật...................................................................... 58
4.1.1 Giải thuật đăng nhập hệ thống.......................................... 58
4.1.2 Giải thuật thêm mới.......................................................... 59
4.1.3 Giải th...
Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội
Đề cương đề tài mã số: TH2458
Mục lục
Trang
Lời nói đầu......................................................................................... 2
Chương I: Khảo sát hiện trạng........................................................ 3
1.1 Nghiên cứu đề tài..................................................................... 3
1.2 Khảo sát thực tế........................................................................ 4
1.2.1 Quy trình, nghiệp vụ phòng quản lý nhân sự................... 6
1.2.2 Quy trình, nghiệp vụ phòng điều hành............................. 10
1.2.3 Quy trình, nghiệp vụ phòng kinh doanh........................... 16
1.3 Nhận xét về cơ sở thực tập....................................................... 23
1.4 Hướng giải quyết...................................................................... 23
Chương II: Phân tích – thiết kế hệ thống........................................ 26
2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng.................................................... 26
2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh....................................... 27
2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh............................................... 28
2.4 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh................................ 29
Chương III: Phân tích – thiết kế cơ sở dữ liệu............................... 44
3.1 Các thực thể.............................................................................. 44
3.2 Các thuộc tính của thực thể...................................................... 44
3.3 Mối liên hệ giữa các thực thể................................................... 46
3.4 Chuẩn hóa sang dạng chuẩn 3NF............................................. 47
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội - Trang 2
Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội - Người đăng: annguyen281
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình quản lý hệ thống xe buýt Hà Nội 9 10 216