Ktl-icon-tai-lieu

Chương V :CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/2/2009

Chương V
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN
VÀ

VÒNG LẶP
1

LỆNH ĐƠN VÀ LỆNH PHỨC
o

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

o

Lệnh đơn là một biểu thức thuộc loại bất kỳ theo sau nó là
một dấu chấm phẩy (;)
Æ lệnh đơn còn được gọi là lệnh biểu thức.
Lệnh phức bao hàm một hay nhiều lệnh đơn được bao
bên trong cặp dấu ngoặc nhọn ({ }) và được bộ dịch C
xem như là một lệnh đơn.
Các lệnh phức này thường được dùng trong các câu lệnh
ặp của C để xác định
ị lệnh
ệ thực
ự thi của
điều khiển và vòngg lặp
các lệnh điều khiển này.

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

2/2/2009

LỆNH ĐƠN VÀ LỆNH PHỨC

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/2/2009

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/2/2009

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/2/2009

LỆNH IF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

LỆNH SWITCH - CASE
Lệnh break cuối mỗi case sẽ chuyển điều
khiển chương trình ra khỏi lệnh switch. nếu
không có break, các lệnh tiếp ngay sau sẽ
được thực thi dù các lệnh này có thể là của
một case khác.
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Lệnh default có thể không có trong
switch và nếu có thì có thể nằm tùy ý:
đầu, giữa hoặc cuối các case.

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

5

2/2/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

39

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

40

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

20

2/2/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

41

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

21

...
2/2/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương V
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
CÁC LNH ĐIU KHIN
VÒNG LP
1
LNH ĐƠN VÀ LNH PHC
o Lnh đơn là mtbiuthcthucloibtk theosaunólà
mtduchmphy(;)
Æ lnh đơncònđượcgilàlnh biuthc.
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
o Lnh phc bao hàm mt hay nhiulnh đơn đượcbao
bên trong cpdu ngocnhn({})vàđượcb dch C
xem như mtlnh đơn.
Các lnh phcnàythường được dùng trong các câu lnh
điukhin và vòn
g
l
p
caCđể xác đ
nh l
nh th
cthica
2
g
p
các lnh điu khinnày.
Chương V :CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương V :CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương V :CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN 9 10 647