Ktl-icon-tai-lieu

Chương VI: HÀM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2/2/2009

Chương VI
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

HÀM
1

KHÁI NIỆM HÀM
o

o

o

o

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

o

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng đều có khái niệm
chương trình con (subroutine), mỗi chương trình con như
vậy sẽ đảm nhận thực hiện một thao tác nhất định.
Đối với C, chương trình con chỉ ở một dạng là hàm
(function), không có khái niệm thủ tục (procedure).
Nếu các ngôn ngữ khác, như Pascal, sẽ gọi hàm trong
chương trình chính và sử dụng hàm thì đối với C, chương
trình chính cũng là một hàm, đó là hàm main (). Hàm main
() là hàm đặc biệt của C.
Việc sử dụng hàm trong C sẽ làm cho chương trình trở nên
rất dễ quản lý, dễ sửa sai
Tất cả các hàm trong C đều ngang cấp nhau, các hàm đều
có thể gọi lẫn nhau

2

1

2/2/2009

KHÁI NIỆM HÀM
Ví dụ: Ví dụ 6.1/p148
Chương trình 2

Không dùng hàm

Dùng hàm

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Chương trình 1

3

KHÁI NIỆM HÀM
Chương trình 1

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/2/2009

KHÁI NIỆM HÀM
Chương trình 1

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

KHÁI NIỆM HÀM
Chương trình 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/2/2009

KHÁI NIỆM HÀM
Chương trình 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

KHÁI NIỆM HÀM
Chương trình 2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/2/2009

KHAI BÁO HÀM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Khai báo một hàm có nghĩa:
o Chỉ ra rõ rằng trả về vị trí kiểu gì
o Đối số đưa vào cho hàm có bao nhiêu đối số, mỗi đối số có
kiểu như thế nào
o Các lệnh bên trong thân hàm xác định thao tác của hàm.
Có hai loại hàm:
o Hàm trong thư viện của C
o Hàm do lập trình viên tự định nghĩa.

9

KHAI BÁO HÀM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

2/2/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

29

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

30

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

15

2/2/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

31

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

32

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

16

...
2/2/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương VI
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
HÀM
1
KHÁI NIM HÀM
o Btk ngôn ng lptrìnhnàocũng đều khái nim
chương trình con (subroutine), michương trình con như
vy
s
đảm
nhn
thc
hin
mt
thao
tác
nht
định
.
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
vy
s
đảm
nhn
thc
hin
mt
thao
tác
nht
định
.
o ĐốiviC,chương trình con chỉởmtdng hàm
(function), không khái nimth tc (procedure).
o Nếu các ngôn ng khác, như Pascal, s gi hàm trong
chương trình chính s dng hàm t đốiviC,chương
trình chính cũng mthàm,đó hàm main (). Hàm main
() hàm đặcbitcaC.
2
o Vics dng hàm trong C s làm cho chương trình tr nên
rtd qun lý, d sasai
o Ttc các hàm trong C đều ngang cp nhau, các hàm đều
th giln nhau
Chương VI: HÀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương VI: HÀM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương VI: HÀM 9 10 826