Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG VII: Chuỗi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VII:CHUỔI

KHÁI NIỆM
• Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một
mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn
được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii).
• Các hằng ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép
Ví dụ : char jenny [20];

KHAI BÁO
•

Khai báo theo mảng

char <Biến> [Chiều dài tối đa]
•

Ví dụ:

char Ten[12];
Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ cung cấp
12+1 bytes để lưu trữ nội dung của chuỗi
ký tự Ten; byte cuối cùng lưu trữ ký tự ‘\0’
để chấm dứt chuỗi.

KHAI BÁO
•Khai báo theo con trỏ
•Cú pháp:
char *<Var_name>
•Ví dụ:
char *Ten;
Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte
để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang
chỉ đến, chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu.

Vừa khai báo vừa gán giá trị
• Chuổi ký tự giống như mảng bình thường do
đó để khởi tạo một chuổi ký tự với những giá
trị xác định ta có thể thực hiện tương tự như
với mảng.
• Ví dụ:
char mystring[] = { 'H’, 'e', 'l', 'l', 'o', '\0' };
Hoặc

char mystring [] = "Hello";

void main()
{
const int MAX=10;char str2[MAX];
int n; double x;
cout <<"nhap mot so nguyen \n"; cin.getline(str2,MAX);
if (strlen(str2)>=MAX-1) cin.ignore(100,'\n');
if (test_int(str2))
{
n=atoi(str2);
cout<<'\n'<<n<<endl;
}
else
cout <<"Nhap sai";
cout <<"nhap mot so double \n"; cin.getline(str2,MAX);
if (test_float (str2))
{
x=atof(str2);
cout<<'\n'<<x<<endl;

int test_int(char *st)
{ //12b3\0
while (isdigit(*(st)))
st++;
return ! int(*(st));
}
int test_float(char *st)
{
while (isdigit(*(st))|| *(st)=='.' ) st++;
return !int(*(st));
}

...
CH NG VII:CHU IƯƠ
CHƯƠNG VII: Chuỗi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG VII: Chuỗi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG VII: Chuỗi 9 10 928