Ktl-icon-tai-lieu

Chương VII:SỰ LƯU TRỮ CỦA BIẾN SỰ CHUYỂN KIỂU

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/3/2009

Chương VII
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

SỰ LƯU TRỮ CỦA BIẾN
SỰ CHUYỂN KIỂU
1

KHÁI NIỆM
o

o

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

o

Biến khi được sử dụng trong chương trình Æ phải được
khai báo
Biến có thể được khai báo ở nhiều chỗ trong chương trình
(trong hàm, ngoài hàm...)
Mỗi chỗ như vậy sẽ làm cho biến có khả năng sử dụng
khác nhau, từ đó hình thành nên các lớp lưu trữ biến.

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

2/3/2009

KHÁI NIỆM
o

Có hai đặc tính quan trọng của một biến: tầm sử dụng của
biến và thời gian tồn tại của biến
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

BIẾN CỤC BỘ
o

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Biến cục bộ, còn gọi là biến tự động (auto), là các biến
được khai báo:
¾
Ngay sau cặp dấu móc { } (cặp dấu này như đã biết
đểể bắt
ắ đầu
ầ cho một lệnh phức hoặc một thân hàm).
¾
Trong danh sách đối số của hàm.

¾ Từ khóa auto được đặt trong dấu ngoặc Æ
có hoặc không có
¾ Biến cục bộ được khai báo luôn là biến auto
4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/3/2009

BIẾN CỤC BỘ

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

BIẾN CỤC BỘ

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/3/2009

BIẾN CỤC BỘ

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

BIẾN TOÀN CỤC

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Biến toàn cục (global) hay còn gọi là biến ngoài: biến được
khai báo ở bên ngoài tất cả các hàm.
Biến toàn cục Æ liên kết trị giữa các hàm khác nhau mà việc
truyền
ề theo tham sốố trở nên rắc
ắ rối
ố và phức tạp.
Các hàm sử dụng chung biến toàn cục:
-Nằm trong cùng một tập tin
-Nằm trong các tập tin khác nhau

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/3/2009

BIẾN TOÀN CỤC

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

BIẾN TOÀN CỤC

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

2/3/2009

KHỞI ĐỘNG TRỊ CHO BIẾN Ở CÁC LỚP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

¾Mỗi lớp có một đặc điểm riêng và tùy lớp mà C có khả năng
tự động gán giá trị ban đầu cho biến lúc chúng được khai báo.
Æ Cần hiểu rõ việc khởi động trị này của các lớp để không phải
tốn thời gian khởi động trị của chúng trong chương trình.
¾Đối với các lớp biến không được C khởi động trị Æ lập trình
viên phải tự khởi động trị lúc khai báo hoặc trước khi cần sử
dụng

23

KHỞI ĐỘNG TRỊ CHO BIẾN Ở CÁC LỚP

¾Việc khởi động cho các biến thuộc kiểu dữ kiện có cấu trúc
như mảng (array), struct và union chỉ có thể thực hiện được
đối với các biến toàn cục hoặc biến tĩnh mà thôi

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

¾Đối với biến toàn cục hoặc biến tĩnh, ngay sau khi được khai
báo, mỗi biến sẽ được C tự động gán trị là 0
¾Trong khi đó biến tự động và biến thanh ghi sẽ có giá trị
không xác...
2/3/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương VII
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
S LƯU TR CA BIN
S CHUYN KIU
1
KHÁI NIM
o Biếnkhiđượcs dng trong chương trình Æ phi được
khai báo
o
B
iến
th
được
khai
báo
nhiu
ch
chương
trình
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
o
B
iến
th
được
khai
báo
nhiu
ch
chương
trình
(trong hàm, ngoài hàm...)
o Mich như vys làm cho biếncókh năng s dng
khác nhau, từđó hình thành nên các lplưutr biến.
2
Chương VII:SỰ LƯU TRỮ CỦA BIẾN SỰ CHUYỂN KIỂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương VII:SỰ LƯU TRỮ CỦA BIẾN SỰ CHUYỂN KIỂU - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương VII:SỰ LƯU TRỮ CỦA BIẾN SỰ CHUYỂN KIỂU 9 10 665