Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG VIII :CẤU TRÚC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VIII:CẤU TRÚC

KIỂU CẤU TRÚC (STRUCTURE)
Khái niệm
• Kiểu cấu trúc (còn gọi kiểu cấu trúc là kiểu
record) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành
phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được
gọi là một trường (field)
• Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc và kiểu mảng
là: các phần tử của mảng có cùng kiểu,phần
tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau

Định nghĩa kiểu cấu trúc
struct <Tên cấu trúc>
{
<Kiểu> <Trường 1> ;
<Kiểu> <Trường 2> ;
……..
<Kiểu> <Trường n> ;

};

Ví dụ
struct products
{
char name [30];
float price;
};

Khai báo biến cấu trúc
struct <Tên cấu trúc>
{
<Kiểu> <Trường 1> ;
<Kiểu> <Trường 2> ;
……..
<Kiểu> <Trường n> ;
}danh sách tên biến cấu trúc;

void main()
{
danhsach bangdiem[NUMREC];
int i;
clrscr();
cout <<"NHAP BANG DIEM CUA SINH VIEN\n";
for (i=0;i<NUMREC;i++)
{
cout <<"So bao danh: "; cin>> bangdiem[i].sbd;
cin.ignore(100,'\n');
cout <<"Ho va ten: ";
cin.getline(bangdiem[i].hoten,MAXNAME);
if(strlen(bangdiem[i].hoten)>=MAXNAME-1)
cin.ignore(100,'\n');
cout <<"Diem toan: "; cin >> bangdiem[i].toan;
cout <<"Diem ly: "; cin >> bangdiem[i].ly;
cout <<"Diem hoa "; cin >> bangdiem[i].hoa;
}

clrscr();
cout <<" ------BANG DIEM CUA SINH VIEN-----\n";
cout <<"So bao danh Ho ten Diem toan Diem
ly Diem hoa\n";
for (i=0;i<NUMREC;i++)
{
cout <<setw(5)<<bangdiem[i].sbd<<setw(20)
<<bangdiem[i].hoten<<setw(10)
<<bangdiem[i].toan<<setw(12)
<<bangdiem[i].ly<<setw(14)
<< bangdiem[i].hoa<<endl;
}
getch();
}

...
CH NG VIII:C U TRÚCƯƠ
CHƯƠNG VIII :CẤU TRÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG VIII :CẤU TRÚC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG VIII :CẤU TRÚC 9 10 383