Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI

Được đăng lên bởi Thành Hiền
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[TÀI LIỆU CHUYÊN TIN] October 21, 2013

Chuyên đề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI

Đa số các bài quy hoạch động đều dựa vào trạng thái. Tuy nhiên có trạng thái dễ phát hiện, có trạng
thái khó phát hiện, có bài toán số lượng trạng thái ít, có bài toán số lượng trạng thái rất nhiều. Vì vậy,
khi nói đến q uy hoạch động trạng thái ta thường nghĩ ngay rằng đây là các bài toán tương đối phức
tạp, có không gian trạng thái lớn mà ta cần phải sử dụng kỹ thuật mã hóa bằng dãy bit nhị phân . Sau
đây là một s ố bài toán có thể giải quyết triệt để bằng phương pháp quy hoạch độ ng trạng thái.

1. Chọn ô - Select

Cho ma trận vuông a kích thước n×n (1≤n≤20). Các hàng được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ
1, các cột được đánh số từ phải sang trái bắt đầu từ 1. Ô nằm giao của hàng i và cột j có tọa độ [i, j].
Trên mỗi ô a[i, j] có chứa một số nguyên.

Yêu cầu: Hãy chọn trên ma trận n ô sao cho
-

Mỗi hàng có nhiều nhất một ô được chọn;
Mỗi cột có nhiều nhất một ô được chọn;
Tổng giá trị của các ô được chọn là lớn nhất.

-

Dòng 1: ghi số nguyên dương n;
N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số nguyên dương không vượt quá 109 thể hiện dòng thứ i của
ma trận.

Input: cho trong tệp văn bản SELECT.INP:

Output: ghi ra tệp văn bản SELECT.INP trên một dòng là tổng lớn nhất tìm đư ợc.
Ví dụ:

Input
3
3 1 2
1 1 2
1 4 2

Ouput
9

Giải: Quy hoạch động trạng thái
-

-

Gọi S là trạng thái chọn cột, như vậy S là một dãy n bit, mỗi bit có giá trị 0 hoặc 1. Các bit được
đánh số từ phải sang bắt đầu từ 0 (đánh số từ bit thấp đến bit cao). Ý nghĩa như sau:
+ bit thứ i của trạng thái S = 0: cột i+1 chưa được chọn;
+ bit thứ i của trạng thái S = 1: cột i+1 đã đư ợc chọn;
(0≤i<n)
Ví dụ với bảng gồm 5 dòng, 5 cột thì trạng thái S là một dãy gồm 5 bit. Trạng thái S = 10011=19
là một ô nào đó của các cột 1, 2, 5 đã được chọn.
1

2

3

4

5

Võ Văn Trị - CQB | Confidential

1

[TÀI LIỆU CHUYÊN TIN] October 21, 2013

2
3
4
-

-

-

5

Gọi T[S] là giá trị tốt nhất khi chọn các ô ở k dòng đầu tiên với trạng thái S (k là số bit 1: số cột
được chọn của trạng thái S).
Ví dụ, khi ta tính T[{1, 2, 5} = 10011 = 19] thì có thể:
+ T[{1, 2, 5}] = T[{1, 2} = 00011 = 3] + a[3, 5]
+ T[{1, 2, 5}] = T[{1, 5} = 10001 = 17] + a[3, 2]
+ T[{1, 2, 5}] = T[{2, 5} = 10010 = 18] + a[3, 1]

Có nghĩa là T[{10011}=19] là giá trị tốt nhất khi chọn 3 ô ở 3 dòng, 3 cột đầu tiên sẽ bằng
max(tổng cách chọn 2 ô ở hai dòng, 2 cột đầu tiên với một ô ở dòng thứ 3). Vì là giá trị lớn nhất
nên ta phải lấy max.
Tổng quát ta có công thức q...
[TÀI LIỆU CHUYÊN TIN]
October 21, 2013
Võ V
ăn Tr
ị - CQB | Confidential
Chuyên đ
ề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI
Đa s
các bài quy ho
ạch động đều dựa vào trạng thái. Tuy nhiên trạng thái dễ phát hiện, trạng
thái khó phát hi
ện, có b
ài toán slượng trạng thái ít, bài toán slượng trạng thái rất nhiều. vậy,
khi nói đ
ến q
uy ho
ạch động trạng thái ta thường nghĩ ngay rằng đây là các bài toán tương đối phức
t
ạp, không gian trạng thái lớn mà ta cn phải sử dụng kỹ thuật mã hóa
b
ằng dãy
bit nh
phân
. Sau
đây là m
ột s
ố b
ài toán có th
ể giải quyết triệt để
b
ằng ph
ương pháp quy hoạch đ
ng tr
ạng thái.
1. Chọn ô - Select
Cho ma trận vuông a kích thước n×n (1
≤n≤20). Các hàng đư
ợc đánh s từ trên xuống dưới bắt đầu t
1, các cột được đánh số từ phải sang trái bắt đầu từ 1. Ô nằm giao của hàng i cột j tọa độ [i, j].
Trên mỗi ô a[i, j] có chứa một số nguyên.
Yêu cầu: Hãy chọn trên ma trận n ô sao cho
- Mỗi hàng có nhiều nhất một ô được chọn;
- Mỗi cột có nhiều nhất một ô được chọn;
- Tổng giá trị của các ô được chọn là lớn nhất.
Input: cho trong tệp văn bản SELECT.INP:
- Dòng 1: ghi số nguyên dương n;
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n s nguyên dương không vượt quá 10
9
thể hiện dòng thứ i của
ma trận.
Output: ghi ra tệp văn bản SELECT.INP trên một dòng là tổng lớn nhất tìm
đư
ợc.
Ví dụ:
Input
Ouput
3
3 1 2
1 1 2
1 4 2
9
Giải: Quy hoạch động trạng thái
- Gọi S trạng thái chọn cột, như vậy S là một dãy n bit, mỗi bit gtrị 0 hoặc 1. Các bit được
đánh số từ phải sang bắt đầu từ 0 (đánh số từ bit thấp đến bit cao). Ý ngh
ĩa nh
ư sau:
+ bit thứ i của trạng thái S = 0: cột i+1 chưa được chọn;
+ bit thứ i của trạng thái S = 1: cột i+1 đ
ã đư
ợc chọn;
(0
≤i<n)
- Ví dụ với bảng gồm 5 dòng, 5 cột thì trạng thái S một dãy gồm 5 bit. Trạng thái S = 10011=19
là một ô nào đó của các cột 1, 2, 5 đ
ã đư
ợc chọn.
1
2
3
4
5
Chuyên đề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI - Người đăng: Thành Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuyên đề. QUY HOẠCH ĐỘNG TRẠNG THÁI 9 10 864