Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng”

Được đăng lên bởi Kim Thoa Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KHOA KHXH & NV

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác văn phòng”
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC
VĂN PHÒNG
1.1. Lý luận chung về công tác văn phòng
1.1.1. Văn phòng
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng
1.1.3. Vai trò của văn phòng với công cuộc cải cách hành chính nhà nước
1.2. Tin học – công nghệ thông tin
1.2.1. Thông tin
1.2.2. Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
1.2.3. tin học hóa: Giải pháp nhằm đạt tới mục tiêu “tối ưu hóa” thông tin
1.2.4. Công nghệ thông tin
1.2.5. Hệ thống thông tin quản lý
1.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng
1.3. Sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng,
trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1.4. Các nguyên tăc ứng dụng công nghệ thông tin xử lý công tác, giải quyết
công việc văn phòng
1.5. Nội dung quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác văn phòng, hoạt động của cơ quan nhà nước
1.6. Các nghiệp vụ chủ yếu ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công
việc văn phòng

Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI .......
2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác văn phòng cơ quan nhà nước
2.2. Tổ chức bộ máy – cán bộ
2.3. Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác văn phòng
2.4. Thực trạng các khâu chủ yếu ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác văn phòng
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU
QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN
PHÒNG TẠI....
3.1. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác văn phòng
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
3.1.2.1. Về cơ sở vật chất
3.1.2.2. Về kỹ thuật, công nghệ, cơ sở dữ liệu
3.1.2.3. Về phương thức quản lý
3.1.2.4. Về nguồn nhân lực, cán bộ
3.1.3. Một số giải pháp cho công tác văn thư – lưu trữ:
3.1.4. Một số kiến nghị về thiết bị quản lý
3.1.5. Một số kiến nghị về quy trình quản lý chuyển nhận thông tin
3.1.5. Một số kiến nghị về hệ thống thiết bị lưu trữ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC
TRƯỞNG KHOA

TS. Hoàng Thảo Nguyên

GV...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHOA KHXH & NV NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác văn phòng”
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC
VĂN PHÒNG
1.1. Lý luận chung về công tác văn phòng
1.1.1. Văn phòng
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng
1.1.3. Vai trò của văn phòng với công cuộc cải cách hành chính nhà nước
1.2. Tin học – công nghệ thông tin
1.2.1. Thông tin
1.2.2. Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
1.2.3. tin học hóa: Giải pháp nhằm đạt tới mục tiêu “tối ưu hóa” thông tin
1.2.4. Công nghệ thông tin
1.2.5. Hệ thống thông tin quản lý
1.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng
1.3. Sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng,
trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1.4. Các nguyên tăc ứng dụng công nghệ thông tin xcông tác, giải quyết
công việc văn phòng
1.5. Nội dung quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác văn phòng, hoạt động của cơ quan nhà nước
1.6. Các nghiệp vụ chủ yếu ng dụng công nghệ thông tin giải quyết công
việc văn phòng
Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng” - Trang 2
Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng” - Người đăng: Kim Thoa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề “Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng” 9 10 919